SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 7.2.2008 klo 12.15
 

SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.15.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


2.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksista
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
1 §
Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.


3.  Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka päättämään enintään 8 285 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä.


4.  Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston muuttamisesta vapaaksi pääomaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin enintään 175 000 000 eurolla siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ehtoihin.


5.  Hallituksen ehdotus lahjoituksesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiön omistamat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat taide-esineet lahjoitettaisiin Helsingin Sanomain Säätiölle.


Nähtävillä pidettävät asiakirjat
Yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tilinpäätöstiedote on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi. Hallituksen ehdotukset ovat myös yhtiön internetsivuilla viimeistään tiistaista 25.3.2008 alkaen, ja ne sekä tilinpäätöstiedote lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Yhtiön painettu vuosikertomus, johon tilinpäätöstiedot sisältyvät, postitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.


Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen ja äänestysoikeus kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka on
1.  torstaina 20.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja
2.  ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 25.3.2008 kello 16.15 mennessä.


Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko
1.  sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.sanomawsoy.fi,
2.  sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@sanomawsoy.fi,
3.  puhelimitse numeroon 0105 19 5021 (ma-pe klo 9.00-16.15) tai
4.  faksitse numeroon 0105 19 5058.

Samalla pyydetään ilmoittamaan mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat tai muu luotettava selvitys edustamisoikeudesta pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisajan kuluessa osoitteeseen SanomaWSOY Oyj, Lakiasiat, PL 1229, 00101 Helsinki. Ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa toimistopäällikkö Kirsi Vainio, puh. 0105 19 5055.


Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön 20.3.2008 osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.


Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista SanomaWSOY Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen kymmenen (10) ja että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy yhtiökokoukseen 2011. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.


Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista SanomaWSOY Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat:

-  puheenjohtaja

8 500 euroa/kk

-  varapuheenjohtaja

6 500 euroa/kk

-  jäsenet

5 500 euroa/kk

-  valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot

1 000 euroa/kokous


Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Pekka Pajamo varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.


Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä eli perjantaina 4.4.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan perjantaina 11.4.2008.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan, kun osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Helsingissä 7.2.2008


SanomaWSOY Oyj
Hallitus

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa.  Vuonna 2007 SanomaWSOY oli Pohjoismaiden suurin mediatoimija 2,9 miljardin euron liikevaihdolla. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.