SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 7.2.2008 klo 11.40
 

SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 2 926,3 (2 742,1) milj. euroa. Liikevoitto parani 343,8 (292,5) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyi 40,3 (4,3) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, joista pääosa kertyi toisella neljänneksellä. Tulos osaketta kohden oli 1,47 (1,32) euroa ja osingoksi ehdotetaan 1,00 euroa. Viimeisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli 799,6 (742,2) milj. euroa ja liikevoitto 68,3 (73,9) milj. euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

799,6

742,2

7,7

2 926,3

2 742,1

6,7

Liikevoitto ilman poistoja ja

arvonalentumisia

108,9

111,2

-2,1

493,4

428,2

15,2

% liikevaihdosta

13,6

15,0

16,9

15,6

Liikevoitto

68,3

73,9

-7,7

343,8

292,5

17,5

% liikevaihdosta

8,5

10,0

11,7

10,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

63,4

73,9

-14,3

303,5

288,2

5,3

% liikevaihdosta

7,9

10,0

10,4

10,5

Tulos ennen veroja

63,8

70,1

-8,9

320,4

276,3

16,0

% liikevaihdosta

8,0

9,4

11,0

10,1

Tilikauden tulos

54,1

58,0

-6,7

246,1

208,4

18,1

% liikevaihdosta

6,8

7,8

8,4

7,6

Taseen loppusumma

3 192,3

3 132,2

1,9

Investoinnit

90,5

81,9

10,5

% liikevaihdosta

3,1

3,0

Oman pääoman tuotto (ROE), %

18,6

17,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

15,9

14,3

Omavaraisuusaste, %

45,4

45,0

Velkaantumisaste (Gearing), %

58,2

59,2

Korollinen vieras pääoma

881,4

863,9

2,0

Koroton vieras pääoma

946,7

945,5

0,1

Nettovelka

793,3

782,4

1,4

Työsuhteessa oleva

henkilöstö keskimäärin

19 587

18 434

6,3

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

16 701

15 732

6,2

Tulos/osake, euroa

0,32

0,36

-11,5

1,47

1,32

11,9

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,31

0,35

-11,3

1,46

1,31

12,0

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,67

0,84

-20,0

1,38

1,63

-15,3

Oma pääoma/osake, euroa

8,27

7,92

4,4

Osinko/osake, euroa *

1,00

0,95

5,3

Osinko tuloksesta, % *

67,9

72,2

Osakekannan markkina-arvo

3 196,2

3 521,8

-9,2

* Vuodelta 2007 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen
"Vuosi 2007 sujui suunnitelmiemme mukaan: liikevoitto ilman myyntivoittoja kasvoi 5,3 % ja SanomaWSOY teki ennätystuloksen. Kehitimme sekä olemassa olevaa liiketoimintaamme että teimme uusia avauksia kasvualueillamme. Onnistuimme hyödyntämään hyvää markkinatilannetta monilla mediamarkkinoillamme ja kasvatimme markkinaosuuksiamme.

Koko vuoden aktiivisena jatkunut tuote- ja palveluvalikoiman monipuolinen kehittäminen on tuonut konsernille runsaasti uusia mahdollisuuksia. Suomessa televisio- ja radioliiketoiminta on laajentunut vuodessa merkittävästi: yhden televisiokanavan sijasta meillä on nyt viisi tv- ja kaksi radiokanavaa. Oppimateriaalien kansainvälinen liiketoiminta laajeni edelleen. Kioskikauppa ja lehtijakelu kasvoivat Venäjällä. Valtaosa uusista aikakauslehdistä lanseerattiin itäisessä Keski-Euroopassa. Vuoden aikana verkkopalveluidemme määrä kasvoi selvästi ja aloitimme myös uusia liiketoimintoja kuten verkkopelaaminen. Digitaalinen liiketoimintamme, televisio mukaan lukien, oli vuoden lopussa 9,5 % liikevaihdostamme.

Viimeisellä neljänneksellä portfoliomme laajeni viidellä uudella aikakauslehdellä ja yhdeksällä uudella verkkopalvelulla. Suurin digitaalinen hanke oli Taloussanomien resurssien keskittäminen verkkoon.

Liiketoiminnan monipuolinen kehittäminen jatkuu myös vuonna 2008, ja jo tammikuun aikana olemme ilmoittaneet useista uusista painetuista ja digitaalisista lanseerauksista. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on olla yksi johtavista viestintäyhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus. Uskomme myös lisäarvoa tuovaan markkinajohtajuuteen valituilla liiketoiminta-alueillamme.

Suomessa toimimme jatkossakin laaja-alaisesti median eri osa-alueilla, Euroopassa olemme yksi johtavista aikakauslehti- ja oppimateriaalikustantajista. Olemme myös yksi Euroopan kannattavimmista ja aktiivisesti kasvumarkkinoilla laajentuvista jakeluyhtiöistä. Samalla kun kehitämme digitaalista osaamistamme voimakkaasti, pidämme edelleen hyvää huolta ydinliiketoiminnoistamme."


Toimintaympäristö
Vuonna 2007 bruttokansantuote kasvoi tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomessa 4,1 %, Hollannissa 3,1 % ja Belgiassa 2,7 %. Unkarissa kasvua oli 2,0 %, Tshekissä 5,7 % ja Venäjällä 7,2 %.

Tutkimuslaitosten arvioiden mukaan yksityinen kulutus nousi vuonna 2007 Suomessa 3,5 %, Hollannissa 2,0 % ja Belgiassa 2,2 %. Tshekissä kasvua oli 6,1 % ja Venäjällä 12,2 %. Unkarissa yksityinen kulutus laski 1,9 %.

Vuonna 2007 mediamainonta kasvoi TNS Media Intelligencen mukaan Suomessa 6 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä nousi 5 %, mutta laski 1 % kaupunkilehdissä. Työpaikkailmoittelu kasvoi 18 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 4 % ja televisiossa 8 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan aikakauslehtimainonta kasvoi vuonna 2007 Hollannissa 4 %, mutta laski Belgiassa 10 %. Unkarissa kasvua oli 1 % ja Tshekissä 7 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä arvioidaan kasvaneen 24 %. Aikakauslehtimainonnan osuus mainonnasta laski hieman Hollannissa ja Belgiassa.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2007 kirjojen myynti laski 1 %. Oppimateriaalien myynti oli edellisvuoden tasolla. Oppikirjamarkkinoiden kasvun Euroopassa arvioidaan olleen 1-2 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-joulukuussa 2007 Suomessa 4 %.


Liikevaihto
Vuonna 2007 SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 2 926,3 (2006: 2 742,1; 2005: 2 622,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä mm. hyvin sujuneen mediamyynnin ansiosta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 (23) %. Erityisen voimakkaasti vuoden aikana kasvoivat sähköiset mainostuotot. Niiden osuus konsernin mainostuotoista on 11 %. Liikevaihdosta 49 (49) % tuli Suomesta, 46 (45) % muista EU-maista ja 5 (6) % muista maista.


Tulos
SanomaWSOY:n liikevoitto vuonna 2007 kasvoi 17,5 % ja oli 343,8 (2006: 292,5; 2005: 301,3) milj. euroa eli 11,7 (2006: 10,7; 2005: 11,5) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 40,3 (4,3) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja pääosin toisella neljänneksellä myydyistä ristikkolehdistä ja maa-alueesta. Liikevoitto ilman näitä myyntivoittoja oli ennätykselliset 303,5 (288,2) milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,3 %. Tulostaan paransivat Sanoma Magazines, Sanoma ja SWelcom. Vuoden viimeisen neljänneksen tulos jäi vertailukaudesta mm. markkinointipanostusten ajoituksien ja eräisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten seurauksena.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -35,7 (-24,5) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 9,2 (12,5) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 44,9 (37,0) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 41,4 (32,3) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti yleinen korkotason nousu.

Tulos ennen veroja oli 320,4 (276,3) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 1,47 (1,32) euroa.


Tase ja rahoitusasema
Konsernitase oli vuoden 2007 lopussa 3 192,3 (3 132,2) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 227,9 (259,9) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,38 (1,63) euroa. Liiketoiminnan rahavirran kehitykseen vaikuttivat käyttöpääoman voimakkaat vaihtelut, vertailuvuotta korkeammat verojen maksut ja korkokulut sekä saamisten ja vaihto-omaisuuden kasvu liiketoiminnan laajentumisen seurauksena.

SanomaWSOY:n omavaraisuusaste parani edelleen ja oli vuoden lopussa 45,4 (2006: 45,0; 2005: 41,3) %. Velkaantumisaste laski 58,2 (59,2) %:iin. Oma pääoma nousi 1 364,2 (1 322,7) milj. euroon. Omien osakkeiden ostoon käytettiin yhteensä 51,6 milj. euroa vapaata omaa pääomaa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 18,6 (2006: 17,7; 2005: 22,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 15,9 (14,3) %. Korollinen vieras pääoma kasvoi 881,4 (863,9) milj. euroon ja nettovelka 793,3 (782,4) milj. euroon. Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,6 (1,8). Rahavaroja oli vuoden 2007 lopussa 88,1 (81,5) milj. euroa.

Elokuussa 2007 SanomaWSOY korvasi aiemmat lyhytaikaiset kahdenkeskiset lainasopimukset pitkäaikaisemmalla järjestelyllä, jolla voidaan lisäksi joustavasti rahoittaa mahdollisia yritysostoja. Uusi lainajärjestely on 802 milj. euron syndikoitu viisivuotinen luottosopimus 12 yhteistyöpankin kanssa. Lisäksi yhtiöllä on halutessaan optio kahteen lisävuoteen. Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Lainan lähtömarginaali on 0,175 %.

SanomaWSOY Oyj:llä ei ole muita säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Lisäksi konsernissa on normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia, joihin sisältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.


Investoinnit ja yritysostot
Vuonna 2007 investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 90,5 (81,9) milj. euroa ja ne kohdistuivat mm. verkkosivu-uudistuksiin, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 18,3 (2006: 11,3; 2005: 16,2) milj. euroa, eli 0,6 (2006: 0,4; 2005: 0,6) % liikevaihdosta.

Vuonna 2007 ei tehty merkittäviä yksittäisiä yritysostoja. Konserni teki useita pienempiä yritysostoja, jotka on esitetty liiketoimintaryhmien tapahtumien yhteydessä. Vuonna 2006 suurin yritysosto oli unkarilaisen Láng Kiadó és Holdingin hankinta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjataan vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle noin 23 milj. euron myyntivoitto.


Osinko ja muut voittoa koskevat toimenpiteet
SanomaWSOY Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 503,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 266,8 milj. euroa.


Hallitus aikoo ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
-  osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 165,7 milj. euroa
-  lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,5 milj. euroa
-  omaan pääomaan jätetään 337,1 milj. euroa

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2006 osinkoa 0,95 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007.

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui vuoden 2007 aikana 56 (46) % vuoden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 92,6 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 2 014,5 (1 474,5) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuonna 2007 oli 21,70 euroa ja hinta vaihteli 18,32 ja 24,51 euron välillä. Vuoden lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo, mukaan lukien yhtiön omistamat omat osakkeet, oli 3 246,8 (3 521,8) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 19,63 (21,35) euroa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 16 503 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 11,4 (10,9) % osakkeista ja äänistä.

Vuonna 2007 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. Joulukuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 121 910,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 399 792 kappaletta.

SanomaWSOY aloitti 10.8. omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla. Vuoden lopussa yhtiön hallussa oli 2 576 903 omaa osaketta eli 1,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1 108 068,29 euroa. Omien osakkeiden ostot jatkuivat tilikauden päättymisen jälkeen ja 7.2.2008 yhtiön hallussa oli 3 136 000 osaketta eli 1,9 % osakkeista ja äänistä. SanomaWSOY:n hallitus päätti 7.2.2008 mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöinti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitätöinti merkitään kaupparekisteriin arviolta 18.2.2008.

SanomaWSOY Oyj:n vaihdettava pääomalaina laskettiin liikkeelle 31.8.2001 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta oli 15,91 euroa ja kunkin osuuden nimellisarvo 10 000 euroa.

Lainan vaihtoaika päättyi 20.6.2007. Pääomalainaa vaihdettiin vaihtoaikana 6.9.2001-20.6.2007 yhteensä 149 900 000 euroa 9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n osakkeita. Lisäksi SanomaWSOY oli lunastanut lainaa takaisin 49 440 000 euron arvosta ja mitätöinyt yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuutta. Laina-aika päättyi 4.7.2007, jolloin myös maksettiin takaisin pääoma vaihtamattomien pääomalainan osuuksien osalta eli yhteensä 660 000 euroa.


Henkilöstö
Vuonna 2007 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 19 587 (2006: 18 434; 2005: 16 885) henkilöä. Kokoaikaisiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 16 701 (2006: 15 732; 2005: 14 256). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli keskimäärin 5 623 (5 302) henkilöä, Sanoman 2 716 (2 672), SanomaWSOY Education and Booksin 2 769 (2 455), SWelcomin 501 (437) ja Rautakirjan 7 886 (7 496). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 92 (72) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi mm. yritysostojen ja uusiin liiketoimintoihin panostamisen seurauksena.

SanomaWSOY:n henkilöstölle maksettiin vuonna 2007 palkkoja ja palkkioita, sisältäen myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen, yhteensä 533,0 (2006: 482,9; 2005: 461,8) milj. euroa.


Hallinto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Konsernin johtoryhmässä vuoden 2007 alussa olivat Hannu Syrjänen (pj.), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, Tapio Kallioja, Mikael Pentikäinen, Kerstin Rinne ja Matti Salmi.

SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin keväällä ja 5.4.2007 alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muodostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimintaryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pentikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johtoryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hallitus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: Hannu Syrjäsen sijaisena toimii Eija Ailasmaa, Mikael Pentikäisen sijainen on Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, Jacques Eijkensin sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen ja Erkki Järvisen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen. Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Centre) tukemaan liiketoimintaryhmiä.

Katsauskauden jälkeen 7.2.2008 hallitus nimitti SWelcomin toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi Anu Nissisen 25.2.2008 alkaen. SWelcomin pitkäaikainen toimitusjohtaja Tapio Kallioja jää eläkkeelle työsopimuksensa mukaisesti 31.3.2008.


Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepääoman korottamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päätti 2.8.2007 aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman, joka alkoi 10.8.2007.

Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti 19.12.2007 Optiojärjestelmä 2007:n käyttöönotosta.


Riskit ja riskienhallinta
Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on osa SanomaWSOY:n johdon päivittäistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Mediatoimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. SanomaWSOY:n liikevaihdosta neljäsosa tulee mediamainonnasta. Myös SanomaWSOY:n monipuolinen toiminta useilla eri viestinnän osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa tasapainottaa markkinaheilahtelujen vaikutusta. SanomaWSOY:n kasvualueisiin (aikakauslehdet, oppimateriaalit, digitaalinen media sekä lehtijakelu) ei pääsääntöisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Tekniikan nopea kehitys, internetin käytön monipuolistuminen sekä kulutustottumusten muutokset vaikuttavat mediatoimialan kehitykseen. Samalla digitaalisten sisältöpalvelujen tarjonta kasvaa ja muuttuu kohdistetummaksi. Tekniikan kehitys ja kulutustottumusten muutokset saattavat vaikuttaa myös mainostajien kanavavalintoihin. SanomaWSOY seuraa tiiviisti tekniikan ja kulutustottumusten muutoksia ja tekee yhteistyötä teknologiayhtiöiden kanssa kehittääkseen uusia tuotteita ja palveluja sekä kuluttaja- että ilmoittaja-asiakkailleen. Digitaalisen liiketoiminnan voimakas kehittäminen on valittu yhdeksi konsernin kansainvälisen kasvustrategian painopistealueista. Konsernin laaja tuote- ja palveluvalikoima pienentää tekniikan kehityksen ja kulutustottumusten muutosten aiheuttamia riskejä.

SanomaWSOY on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostoin. Yritysostojen myötä konsernin taseessa oli liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia hyödykkeitä 31.12.2007 noin 1,8 mrd. euroa, josta pääosa kohdistuu aikakauslehtiliiketoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaiseen raportointiin siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Tilikauden arvonalentumiset liikearvosta ja aineettomista oikeuksista olivat 1,3 (0,1) milj. euroa, eikä viitteitä muista arvonalentumisista ole havaittu.

Konsernin liiketoiminnan kannalta useiden eri tietojärjestelmien toimivuus ja luotettavuus on keskeistä. SanomaWSOY on arvioinut tietojärjestelmiin liittyvien riskien merkittävyyttä ja määritellyt järjestelmien suojaustasot ja tarpeelliset varajärjestelmät sekä laatinut konsernin kannalta kriittisille järjestelmille jatkuvuussuunnitelmat.

SanomaWSOY:n toiminta perustuu pääasiassa toimistotiloissa tehtävään työhön, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. SanomaWSOY:n toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus on muun graafisen alan tavoin vähäistä, eikä erityisiä ympäristöriskejä ole havaittu.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on pienin.


Vuoden 2008 näkymät
SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuotta vastaavasti. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa. Lähiajan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun.

Euroopan talouden ennustetaan vuonna 2008 jatkavan kasvuaan, mutta hieman vuotta 2007 hitaammin. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 3,2 %, Hollannissa 1,8 % ja Belgiassa 2,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,0 %, Tshekissä 4,5 % ja Venäjällä 6,6 %. ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2008. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2008 Suomessa 3,1 %, Hollannissa 2,2 %, Belgiassa 1,9 %, Tshekissä 4,4 %, Unkarissa 0,5 % ja Venäjällä 12,2 %.


Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


-  Kaikki liiketoiminnot kehittyivät hyvin, liikevoitto ilman myyntivoittoja kasvoi 10,7 %
-  Sähköiset mainostuotot kasvoivat markkinoita nopeammin; yhteensä ryhmän verkkomainonta kasvoi 42 %
-  Panostukset aikakauslehtiin ja verkkoliiketoimintaan jatkuivat: vuoden aikana valikoima kasvoi yhteensä 22 lehdellä ja lukuisilla verkkopalveluilla
-  Elokuvajakelija RCV myytiin katsauskauden jälkeen

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

352,4

324,3

8,7

1 238,1

1 155,9

7,1

Liikevoitto

37,2

41,9

-11,4

160,9

128,8

25,0

% liikevaihdosta

10,5

12,9

13,0

11,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

37,2

41,9

-11,4

139,7

126,2

10,7

% liikevaihdosta

10,5

12,9

11,3

10,9

Taseen loppusumma

1 937,5

1 910,0

1,4

Investoinnit

20,6

16,5

24,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

12,4

10,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

5 623

5 302

6,1

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 169

4 848

6,6

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-12/2007

1-12/2006

Julkaistut aikakauslehtiä, kpl

309

307

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

429 378

433 526

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

64 601

57 700

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 7,1 % ja oli 1 238,1 (1 155,9) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Suurin osa kasvusta tuli Venäjältä, Belgiasta, Unkarista sekä Hollannin verkkoliiketoiminnasta. Ryhmän konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,1 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 16 (16) % tuli Suomesta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress siirtyi Rautakirjalle 1.1.2007 alkaen ja vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 16 % ja olivat 30 (28) % liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti, mutta pääosin kasvua toivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa.

Sanoma Magazinesin levikkituotot nousivat 2 % ja olivat 55 (57) % ryhmän liikevaihdosta. Levikkituottoja lisäsivät lähinnä irtonumeromyynnin parantuminen Belgiassa sekä tilaustuottojen kasvu Suomessa ja Belgiassa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 539,8 (531,2) milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat sekä aikakauslehdissä että verkkopalveluissa. Vuoden aikana Sanoma Magazines Netherlandsin verkkomainonta kasvoi 36 %. Vahvat lehtibrändit, kuten Aku Ankka, Libelle ja Margriet, menestyivät lukijamarkkinoilla. Tilausmyynti kehittyi myönteisesti, mutta levikkituottoja kokonaisuudessaan laskivat irtonumeromyynnin vähentyminen sekä ristikkolehdistä luopuminen. Sanoma Magazines Netherlands jatkoi panostuksiaan sekä lehtiin että verkkoliiketoimintaan. Neljännellä neljänneksellä Sanoma Uitgevers lanseerasi Get in Shape -terveyslehden. Vuoden merkittävin lanseeraus oli syyskuussa Hollannin markkinoille tuotu korkealuokkainen, muotiin keskittyvä viikkolehti Grazia. Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi vuonna 2007 yhteensä kolme lehteä. Verkkoliiketoimintaa kehitettiin pääasiassa yritysostoin.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines Netherlands myi elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiö on Benelux-maiden suurin itsenäinen elokuvien jakelija. Kauppa saatiin päätökseen 10.1.2008. Sanoma Magazines Netherlands myös vahvisti ydinliiketoimintaansa hankkimalla 1.1.2008 aikakauslehtikustantaja Mood for Magazinesin osakkeet.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 283,4 (247,6) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä ilmoitustuotot, jotka nousivat kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Tshekkiä, jossa ilmoitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. Vahvinta kasvu oli Venäjän aikakauslehtimainonnassa ja Unkarissa, jossa verkkomainonta jatkaa myönteistä kehitystään. Venäjän liikevaihto kasvoi 18 % ja oli hieman yli 100 milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot nousivat hieman, mutta kilpailu irtonumeromarkkinoilla on kovaa esimerkiksi Tshekissä ja Unkarissa. Sanoma Magazines International kehittää aktiivisesti lehti- ja verkkopalveluvalikoimaansa: neljännellä neljänneksellä lanseerattiin kolme uutta lehteä sekä avattiin ja ostettiin useita verkkopalveluja. Yhteensä vuoden aikana lanseerattiin 17 lehteä, mm. uusi viikkolehti Grazia Venäjälle yhdessä Mondadorin kanssa. Seitsemän lehteä myytiin tai lopetettiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa kasvoi 216,6 (188,6) milj. euroon osin syyskuussa 2006 hankittujen erikoislehtien sekä kasvaneiden levikkituottojen ansiosta. Erityisesti irtonumeromyynti parani. Vertailuvuonna liikevaihtoa pienensivät irtonumerojakelun ongelmat alkuvuodesta. Sanoma Magazines Belgiumin tärkein lanseeraus oli yli 40-vuotiaille suunnattu naistenlehti Milo tammikuussa. Yksi tunnetuimmista lehdistä, Humo, sai vuoden aikana uuden ilmeen ja Sanoma Magazines Belgium aloitti naistenlehtiensä lukijoille suunnatut mobiilipalvelut.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 202,8 (193,2) milj. euroon, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Erityisen hyvin kehittyivät tilaustuotot niin perinteisissä kuin uudemmissa tuotteissa, kuten Sara-lehdessä. Sanoma Magazines Finlandin lehdet ovat onnistuneet jatkuvasti lisäämään levikkejään. Parhaiten ovat kehittyneet perhelehdet, ja myös Disney-tuoteperheen lehdet ja kirjat menestyvät.

Liiketoimintaryhmän investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöpääomaan olivat 20,6 (16,5) milj. euroa ja ne koostuvat lähinnä tietojärjestelmähankinnoista sekä korvausluonteisista investoinneista. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli SchoolBANK.nl:n ja siihen liittyvien sivustojen hankinta. Vertailuvuonna 2006 merkittävimpiä yrityshankintoja olivat Kieskeurig.nl, EPN International ja Wegener Golf.

Sanoma Magazinesin liikevoitto parani vuonna 2007 merkittävästi, 25,0 %, ja oli 160,9 (128,8) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 21,2 (2,6) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ristikko- ja muiden lehtien myynnistä. Liikevoitto ilman näitä myyntivoittoja oli 139,7 (126,2) milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 10,7 %. Vertailukaudella tulosta paransi myyntivoittojen lisäksi 2,0 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani merkittävästi pääosin myyntivoittojen johdosta. Myös maltillinen kulukehitys ja verkkoliiketoiminnan osuuden kasvu paransivat tulosta. Sanoma Magazines Internationalin liikevoitto parani myynnin vahvan kehityksen seurauksena. Suurin kasvu tuli Venäjän toiminnoista, mutta tulos kehittyi hyvin lähes kaikissa toimintamaissa. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta paransivat huomattavasti irtonumeromyynnin kasvu ja syyskuussa 2006 hankitut erikoislehdet. Vertailukaudella liikevoittoa pienensivät ongelmat irtonumerojakelussa. Sanoma Magazines Finlandin tulosta nostivat lähinnä myynnin kasvu ja maltillinen kulukehitys.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan aikakauslehtiportfolioonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2008 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


Sanoma
Sanoma on Suomen johtava sanomalehtien kustantaja. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, kaupunkilehtiä sekä tarjoaa digitaalisia palveluja.


-  Koko vuoden tuloskehitys oli hyvä
-  Ilmoitustuotot vuonna 2007 kasvoivat markkinoita nopeammin
-  Sähköiset mainostuotot kehittyivät edelleen vahvasti; Taloussanomat keskitti resurssit verkkopalveluihinsa

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

124,6

122,4

1,8

480,8

457,1

5,2

Liikevoitto

13,6

16,5

-17,9

67,6

62,7

8,0

% liikevaihdosta

10,9

13,5

14,1

13,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

13,6

16,5

-17,9

67,6

61,0

10,9

% liikevaihdosta

10,9

13,5

14,1

13,3

Taseen loppusumma

445,0

526,6

-15,5

Investoinnit

17,7

16,5

7,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

19,7

17,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 716

2 672

1,6

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

2 411

2 378

1,4

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2007

1-12/2006

ILMOITUSVOLYYMI, PALSTAKILOMETRIÄ

Helsingin Sanomat

41,4

42,5

Ilta-Sanomat

7,4

6,8

Kaupunkilehdet

36,7

35,6

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

102,2

101,8

LEVIKKI

1-12/2007

1-12/2006

Helsingin Sanomat

419 762

426 117

Ilta-Sanomat

176 385

186 462

VERKKOPALVELUJA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

10-12/2007

10-12/2006

Iltasanomat.fi

1 200 705

770 209

HS.fi

882 531

565 157

Huuto.net

411 842

359 859

Oikotie.fi

290 887

242 383

Taloussanomat.fi

258 584

144 515

Keltainenpörssi.fi

145 883

88 553

Sanoman liikevaihto vuonna 2007 nousi 5,2 % ja oli 480,8 (457,1) milj. euroa. Kaikki liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoaan erityisesti ilmoitustuottojen vahvan kehityksen seurauksena. Selvimmin kasvoivat Helsingin Sanomat ja muu kustantaminen. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %.

Hyvässä markkinatilanteessa Sanoma vahvisti asemiaan: Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana yhteensä 7 % ja olivat 53 (52) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi lähes kaikissa lehdissä sekä verkkotuotteissa. Neljännellä neljänneksellä ilmoitusmyynnin kasvu hidastui ja oli 2 %. Levikkituotot kasvoivat vuoden aikana 2 % ja olivat 39 (41) % Sanoman liikevaihdosta.

Sanoman raportointirakennetta uudistettiin vuonna 2007 vastaamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuodelta 2006 on oikaistu vastaavasti. Sanoman raportoitavia liiketoimintoja ovat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, muu kustantaminen ja muut toiminnot, johon sisältyy Sanoman tietohallinto- ja painotoiminnot.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 278,9 (267,3) milj. euroon pääasiassa ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Työpaikkailmoittelu nousi vuoden aikana 16 % ja asuntoilmoittelu 9 %. Voimakkaimmin kasvoivat sähköiset mainostuotot, 31 %. Myös Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat, vaikka lehden levikki laski hieman. Vuoden aikana Helsingin Sanomat kehitti voimakkaasti sähköisiä palvelujaan: Oikotie.fi-sivustolla lanseerattiin mm. uudenlainen tarjouspalvelu asuntokauppaan. Rekrytointiin liittyvää osaamista laajennettiin hankkimalla enemmistöosuus Skillnet rekrytointijärjestelmätoimittajasta, ja katsauskauden jälkeen nostettiin omistus autokaupan järjestelmiin keskittyvässä Netwheels Oy:ssä 55 %:iin.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto kasvoi 94,8 (92,2) milj. euroon. Yksikön ilmoitustuotot nousivat selvästi. Erityisesti Ilta-Sanomat ja sen verkkopalvelu kasvattivat ilmoitustuottojaan. Levikkituotot nousivat vertailuvuoden lopulla tehdyn hinnankorotuksen seurauksena. Lehden markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,6 (58,6) %. Ilta-Sanomat jatkoi panostuksia verkkopalveluunsa. Myös luokitellun ilmoittelun ja sähköisten kauppapaikkojen asemaa kehitettiin sekä Virossa että Suomessa: vuoden aikana hankittiin 85 % johtavasta virolaisesta Auto24.ee-verkkomarkkinapaikasta.

Muun kustantamisen liikevaihto nousi 97,5 (87,6) milj. euroon. Erityisesti kasvoivat ilmoitustuotot Sanoma Kaupunkilehdet -liiketoimintayksikössä ja Sanoma Lehtimediassa. Kaupunkilehtiä oli vertailukautta enemmän, sillä Sanoma hankki Metro-lehden Suomen toiminnot syyskuussa 2006. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital aloitti toimintansa 1.1.2007. Vuoden aikana yhtiö sekä osti että lanseerasi lukuisia uusia verkkopalveluja mm. rakentamisesta, tyylistä ja ruuanlaitosta kiinnostuneille. Sanoma Kaupunkilehdet aloitti lokakuussa ilmoitusmyynnin yhteistyön muiden alan toimijoiden kanssa ja avasi omille lehdilleen yhteisen verkkopalvelun. Marraskuussa Taloussanomat päätti keskittää resurssinsa sähköisiin palveluihinsa, ja viimeiset painetut lehdet ilmestyivät vuoden vaihteessa. Taloussanomat.fi ja yksikön muut verkkopalvelut jatkoivat kasvuaan.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 152,6 (145,6) milj. euroa.

Vuonna 2007 Sanoman investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 17,7 (16,5) milj. euroa ja ne koostuivat pääosin korvausluonteisista hankinnoista ja panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli Auto24.ee-markkinapaikka. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli kaupunkilehti Metron Suomen liiketoimintojen hankinta.

Sanoman liikevoitto parani 8,0 % vuonna 2007, ja oli 67,6 (62,7) milj. euroa. Erityisesti Helsingin Sanomien hyvä kehitys heijastui koko liiketoimintaryhmän tulokseen. Viimeisen neljänneksen liikevoittoon sisältyy uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi 1,7 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Helsingin Sanomien liikevoitto parani selvästi myynnin kasvun ja pitkäjänteisten tehostamistoimien ansiosta. Ilta-Sanomissa tulosta laskivat loppuvuoden markkinaosuuspanostukset. Myös muun kustantamisen tulos laski hieman Taloussanomien kertakulujen ja Sanoma Digitalin panostusten vuoksi. Muun toiminnan tulos parani.

Sanoma hakee kasvua uusista liiketoiminnoista. Mediamainonnan kasvun arvioidaan olevan vuotta 2007 maltillisempaa.

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa, Puolassa ja sähköisissä oppimistuotteissa maailmanlaajuisesti. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja, ja se tarjoaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja.


-  Oppimateriaalien hyvä kasvu jatkui; mm. Van In Belgiassa paransi markkinaosuuttaan selvästi
-  Kielipalveluilla oli vahva vuosi: Pohjoismaissa tehtiin kaksi yritysostoa ja Pietarissa avattiin myyntitoimisto

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

68,5

63,4

8,0

322,5

309,2

4,3

Liikevoitto

-6,6

-7,1

-6,0

44,5

48,0

-7,3

% liikevaihdosta

-9,7

-11,2

13,8

15,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

-6,6

-7,1

-6,0

44,5

48,0

-7,3

% liikevaihdosta

-9,7

-11,2

13,8

15,5

Taseen loppusumma

585,0

598,2

-2,2

Investoinnit

7,7

8,9

-13,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

10,4

12,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 769

2 455

12,8

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

2 345

2 106

11,3

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2007

1-12/2006

OPPIMATERIAALIT

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 379

1 162

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

309

202

KUSTANTAMINEN

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

520

565

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

67

93

Myydyt kirjat, milj. kpl

23,3

24,2

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän liikevaihto vuonna 2007 nousi 4,3 % ja oli 322,5 (309,2) milj. euroa. Liikevaihto kehittyi hyvin kansainvälisillä kasvualueilla, oppimateriaaleissa ja kielipalveluissa. Ryhmän liikevaihdosta 62 (62) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 0,6 %.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 197,7 (187,7) milj. euroon. Kaikki liiketoimintayksiköt kasvoivat. Suurin osa kasvusta tuli Belgiasta, jossa Van In paransi markkinaosuuttaan menestyksellisten oppimisjärjestelmien lanseerausten seurauksena, sekä Unkarista, jossa oppimateriaalikustantaja Lángista tuli osa liiketoimintaa kesäkuussa 2006. Hollannin liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta, jolloin hollannin kielen oikeinkirjoitussääntöjen uudistus aiheutti paljon tuoteuudistuksia. Malmberg on edelleen laajentanut toimintaansa, johon kuuluvat nyt mm. opintojenohjaus ja opetuksen kehittämiseen liittyvä koulujen konsultaatio. Oppimateriaalien myynti Suomessa oli vertailuvuoden tasolla. Puolassa liikevaihto kasvoi hieman.

Kesäkuussa ostettiin puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era tytäryhtiöineen. Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät saatiin lokakuun lopussa. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kustantamisen liikevaihto oli 97,3 (96,0) milj. euroa. Yleisen kirjallisuuden liikevaihto jäi vertailukaudesta. Suurteosten myynti Suomessa ja Pohjoismaissa laski voimakkaasti, ja vaisujen kirjamarkkinoiden seurauksena myös WSOY:n kirjamyynti laski vertailuvuodesta, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. WSOY on aloittanut yleisen kirjallisuuden myynti- ja markkinointiorganisaation vahvistamisen.

Kustantamisen liikevaihdon kasvu tuli WSOYpron yrityksille suunnatusta informaatiosta ja palveluista. Erityisen hyvin menestyivät kielipalvelut sekä ammattikirjat ja -materiaalit. Helmikuussa 2006 hankittu yrityksille suunnattuja kielipalveluja tuottava AAC Global laajensi toimintaansa maaliskuussa 2007 ostamalla Käännöstoimisto Noodin ja heinäkuussa Ruotsissa toimivan kielipalveluyhtiö The Works, Swedenin liiketoiminnan.

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 51,1 (43,3) milj. euroa.

Liiketoimintaryhmän investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 7,7 (8,9) milj. euroa. Ne koostuivat pääosin kiinteistön peruskorjauskuluista ja tietojärjestelmähankinnoista. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli Käännöstoimisto Noodin hankinta. Vertailuvuonna merkittävimmät yrityskaupat olivat unkarilaisen kustantajan, Láng Kiadó és Holdingin, ja AAC Globalin ostot.

Vuonna 2007 ryhmän liikevoitto laski 7,3 % ja oli 44,5 (48,0) milj. euroa. Vuosina 2007 ja 2006 ei ollut merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja. Oppimateriaalien liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Tulos parani kaikissa maissa lukuun ottamatta Puolaa, jossa valtiollisten tarjouskilpailuprojektien kannattavuus oli vertailuvuotta heikompaa. Kustantamisen liikevoitto laski: yrityksille suunnattu informaatio ja palvelut paransi tulostaan erityisesti hyvin menestyneiden kielipalveluiden ansiosta, mutta yleisen kirjallisuuden heikko tuloskehitys ja muun toiminnan tuloksen pienentyminen laskivat liiketoimintaryhmän liikevoittoa.

SanomaWSOY Education and Books jatkaa kolmen pääliiketoimintansa kehittämistä. Painopisteinä ovat oppimateriaalien kansainvälistäminen, yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen, erityisesti kielipalvelujen laajentaminen sekä yleisen kirjallisuuden markkinajohtajuuden säilyttäminen Suomessa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, Nowa Era mukaan lukien, arvioidaan paranevan selvästi.


SWelcom
Sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


-  Tv-toiminta monipuolistui vuoden aikana neljällä uudella tv-kanavalla
-  Radiot löytäneet kuuntelijansa, viikoittain kanavilla oli yhteensä yli miljoona kuuntelijaa
-  Verkkopelaamisesta tuli SWelcomille uusi liiketoiminta

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

42,5

37,2

14,3

146,0

131,8

10,7

Liikevoitto

5,4

4,8

12,0

15,8

12,5

26,6

% liikevaihdosta

12,6

12,9

10,8

9,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

5,4

4,8

12,0

15,8

12,5

26,6

% liikevaihdosta

12,6

12,9

10,8

9,5

Taseen loppusumma

168,2

158,6

6,0

Investoinnit

14,8

15,2

-2,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

14,2

12,3

Työsuhteessa oleva henkilöstö

keskimäärin

501

437

14,6

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

457

398

14,8

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2007

1-12/2006

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,3 %

31,4 %

TV-kanavien päiväpeitto

44 %

42 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

26,8 %

25,0 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

12,6 %

12,1 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

319

305

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (31.12.)

86

58

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.12.)

99

86

SWelcomin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi merkittävästi, 10,7 %, ja oli 146,0 (131,8) milj. euroa. Liikevaihto nousi erityisesti Welhon kasvun sekä uusien radio- ja tv-kanavien ansiosta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 9,2 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (58) %.

Tv- ja radioliiketoiminnan liikevaihto nousi 83,2 (76,5) milj. euroon lähinnä uusien kanavien ansiosta. Tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta laski 29,3 %:iin (31,4 %). Nelosen katseluosuudet pienenivät katselun jakautuessa yhä useammalle kanavalle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nelosen kaupallinen katseluosuus kääntyi kasvuun voimakkaiden ohjelmistopanostusten ansiosta. Helmikuussa aloittanut televisiokanava JIM menestyi ja keräsi odotuksia suurempia katseluosuuksia.

SWelcom aloitti tammikuussa 2007 radiotoiminnan kahdella kaupallisella kanavalla. Radio Rock ja Radio Aalto tavoittivat viikoittain yhteensä yli miljoona kuuntelijaa. Radio Rock tavoitti kohderyhmänsä ennakoitua paremmin heti toimintansa alussa. Viikoittaisia kuuntelijoita Radio Rockilla oli keskimäärin 700 000. Erityisen hyvin kanava tavoitti kohderyhmänsä, 20-44-vuotiaat miehet. Radio Aallon kuuntelijamäärä nousi parhaimmillaan yli 400 000 viikkokuuntelijaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Radio Aalto on kasvattanut kuuntelua erityisesti yli 25-vuotiaiden naisten keskuudessa.

SWelcom laajensi television katselijoille suunnattuja palvelujaan. Maksullinen elokuvista ja tv-sarjoista koostuva KinoTV aloitti lähetykset syyskuussa. Joulukuussa KinoTV:llä oli jo 61 000 tilaajaa. Nelonen käynnisti myös Hot from the US -tilausvideopalvelun (VOD), jossa suosittuja tv-sarjoja voi katsoa Nelosen netti-tv:ssä vain muutaman päivän viiveellä niiden ensiesityksestä Yhdysvalloissa.

SWelcomista tuli elokuussa Urheilukanavan ja maksullisen Urheilu+kanavan enemmistöomistaja. Urheilukanavalla on yli 400 suoraa urheilulähetystä vuodessa ja sen yleisöpeitto on kasvussa. Maksullisella Urheilu+kanavalla oli vuoden 2007 lopulla jo 230 000 tilaajaa.

Welhon liikevaihto kasvoi hyvän maksutelevisio-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Vuonna 2007 Welhon maksu-tv-tilausten määrä kasvoi lähes 50 % ja laajakaistatilausten määrä 15 %.

Welho uudisti maksu-tv-tarjontansa uusilla kanavapaketeilla, joita asiakkaat voivat täydentää yksittäisillä lisäkanavilla. Welho tarjoaa myös neljä teräväpiirtokanavaa (HDTV). Welho toi markkinoille Welho Play -tilausvideopalvelun (VOD), jolla Welhon laajakaista-asiakkaat voivat tilata elokuvia ja tv-ohjelmia tietokoneelleen haluamaansa aikaan. Lisäksi Welho aloitti pääkaupunkiseudulla IPTV-palvelun, joka tuo Welhon televisiopalvelut myös kaapeliverkon ulkopuolelle.

SWelcom laajensi toimintaansa verkkopelaamiseen. Elokuussa julkaistiin Pelikone.fi-palvelu, jossa pelaajat voivat ilmaiseksi pelata pelejä ja ladata niitä palveluun muiden käytettäväksi. Syyskuussa SWelcom hankki Suomen suurimman tietovisasivuston, Alypaa.comin.

Vuonna 2007 SWelcomin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 14,8 (15,2) milj. euroa. Niistä suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palveluiden kehittämiseen. Vuoden merkittävin yritysosto oli Urheilukanavien hankinta. Vertailuvuonna ei ollut merkittäviä yritysostoja.

SWelcomin liikevoitto parani merkittävästi, 26,6 %, ja oli 15,8 (12,5) milj. euroa. Tulosta nostivat Welhon myynnin hyvä kehitys ja Nelosen kustannussäästöjen ansiosta parantunut kannattavuus.

Katsauskauden jälkeen 7.2.2008 SWelcomin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Anu Nissinen 25.2.2008 alkaen. Liiketoimintaryhmän johtaja Tapio Kallioja jää työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 31.3.2008. Tammikuun lopussa SWelcom myi yritysten digitaalisiin viestintä- ja markkinointiratkaisuihin keskittyneen 2ndheadin liiketoiminnan. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta liiketoimintaryhmän tulokseen.

SWelcom panostaa yhä enemmän monipuoliseen ohjelmistotarjontaansa ja jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä sekä verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämistä.

Vuonna 2008 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan selvästi.


Rautakirja
Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa sekä Hollannin ja Romanian lehtijakelussa. Lisäksi Rautakirja on markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa. Lehtijakelu ja kioskikauppa ovat laajentuneet myös Venäjälle.

 


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, elokuvateattereilla oli erinomainen vuosi
-  Rautakirja myi Hampurin monitoimiareenan lokakuussa
-  Kioskikauppa Venäjällä on hyvässä vauhdissa, vuoden lopussa Rautakirjalla oli 43 kioskia

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2007

2006

%

2007

2006

%

Liikevaihto

241,1

232,9

3,5

849,3

799,9

6,2

Liikevoitto

23,1

22,5

2,7

55,6

54,7

1,6

% liikevaihdosta

9,6

9,7

6,5

6,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

18,2

22,5

-19,1

50,7

54,7

-7,3

% liikevaihdosta

7,5

9,7

6,0

6,8

Taseen loppusumma

565,0

586,9

-3,7

Investoinnit

28,4

23,1

22,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

20,9

20,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 886

7 496

5,2

Henkilöstö keskimäärin

(kokoaikaisiksi muutettuna)

6 234

5 932

5,1

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-12/2007

1-12/2006

Asiakasmäärät kioskeissa, 1 000 kpl

213 081

207 745

Asiakasmäärät kirjakaupoissa, 1 000 kpl

7 459

7 247

Elokuvateattereissa kävijät, 1 000 kpl

9 784

8 163

Myydyt kpl:t lehtijakelussa, 1 000 kpl

376 108

374 838

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihto kasvoi 6,2 % ja oli 849,3 (799,9) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisesti kasvoivat kioskikauppa, viihde ja vapaa-aika sekä lehtijakelu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %. Liikevaihdosta 34 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Hollantilainen lehtijakeluyhtiö Aldipress yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen. Aldipressin luvut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin.

Kioskikaupan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 385,5 (369,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy kesäkuussa 2006 myydyn Pizza Hut -ravintolaketjun liikevaihto. Suomessa ja Baltian maissa perinteiset kioskituotteet kehittyivät hyvin. Suomen R-kioskeissa kehitettiin uusia palvelutuotteita, kuten pakettien noutopalvelu ÄrräExpressiä.

Ensimmäiset R-kioskit Moskovassa avasivat ovensa kesäkuussa. Lokakuussa Rautakirjan kioskikauppaan ja lehtijakeluun yhdistettiin Lagardère Services -yhtiöltä ostetut lehtijakeluyhtiö Press Point International ja kioskikauppaan keskittynyt HDS CIS. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 milj. euroa ja ne työllistävät noin 180 henkeä. Rautakirja sai yrityskaupassa 25 liikepaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Moskovassa ja loput Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa sekä Nizhni Novgorodissa. Ostetut myymälät muutetaan R-kioskeiksi. Vuoden lopussa Venäjällä oli jo 43 kioskia.

Lehtijakelun liikevaihto nousi 245,5 (223,6) milj. euroon. Kasvua oli kaikissa toimintamaissa Hollantia lukuun ottamatta. Baltian maissa ja Romaniassa liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Suomessa liikevaihtoa kasvatti helmikuussa hankittu myymälämarkkinoinnin erityisosaaja Printcenter sekä iltapäivälehtien arkinumeroiden hinnankorotus. Myös naistenlehtien ja sarjakuvien myynti on kasvanut selvästi. Hollannissa irtonumeromarkkinoiden heikko kehitys näkyi myös Aldipressin liikevaihdossa, kun jakelumäärät vähenivät jonkin verran vertailuvuodesta. Syyskuussa Aldipressissä päätettiin aloittaa tehostamisohjelma, jonka seurauksena henkilöstö vähenee noin kolmanneksella vuoden 2008 aikana. Joulukuussa Rautakirja ilmoitti tutkivansa yhteistyömahdollisuuksia sveitsiläisen Ringierin kanssa Romanian lehtijakelussa. Rautakirjan lokakuussa tehty kauppa, jolla se nosti omistusosuutensa liettualaisessa lehtijakeluyhtiö Impress Tevassa 100 %:iin, saatiin päätökseen tammikuussa 2008, kun kilpailuviranomaiset antoivat hyväksyntänsä.

Kirjakaupan liikevaihto oli 140,3 (138,9) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi syksyllä 2006 myyty kirjastoliiketoiminta. Kirja-alan kehitys oli kokonaisuudessaan vaisua, mutta Suomalainen Kirjakauppa vahvisti markkinaosuuttaan. Liikevaihto Virossa kasvoi voimakkaasti. Vuoden aikana avattiin uusi myymälä Pärnuun toukokuussa ja Rakvereen joulukuussa.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto nousi selvästi kaikissa toimintamaissa ja oli 95,9 (81,7) milj. euroa. Kesän hittielokuvien siivittämänä teattereissa tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätyksiä heinäkuussa Suomessa ja Baltian maissa. Myös loppuvuoden kehitys oli vahvaa, ja joulukuussa Suomessa oli jälleen ennätysmäärä teatterikäyntejä, vaikka vertailuvuoden kaltaisia suosikkielokuvia ei ollut tarjolla. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kasvua ovat tuoneet erityisesti uudet elokuvateatterit: Suomessa toiminta laajeni merkittävästi vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla. Huhtikuussa 2007 avattiin elokuvakeskus Liettuan Kaunasissa ja marraskuussa monisaliteatteri Lahdessa. Lokakuussa Rautakirja myi strategiansa mukaisesti Hampurin monitoimiareenasta vastaavan D+J Arena Hamburg GmbH:n. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 12,7 milj. euroa.

Vuonna 2007 Rautakirjan investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 28,4 (23,1) milj. euroa. Ne kohdistuivat pääosin liiketoiminnan järjestelmähankkeisiin, uusien liikepaikkojen hankintaan ja vanhojen kunnostukseen. Vuoden merkittävimmät yritysostot olivat Printcenter Suomessa sekä Press Point International ja HDS CIS Venäjällä. Vertailukaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja.

Rautakirjan liikevoitto vuonna 2007 kasvoi 1,6 % ja oli 55,6 (54,7) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy 4,9 milj. euroa merkittävimpiä myyntivoittoja monitoimiareenasta ja kiinteistömyynneistä. Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminta paransi toiminnallista tulostaan merkittävästi elokuvateattereiden menestyessä erinomaisesti. Kioskikaupan toiminnallinen tulos parani huolimatta Venäjän toimintojen perustamiskustannuksista. Lehtijakelun liikevoitto jäi vertailukaudesta Aldipressin toiminnan tehostamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten vuoksi. Kirjakaupan liikevoittoa laski vertailuvuotta heikompi joulumyynti ja tilausmyynnin lasku.

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet.

Vuonna 2008 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

Tätä tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2006.

Helsingissä


SanomaWSOY Oyj
Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-12/2007

1-12/2006

Muutos, %

LIIKEVAIHTO

2 926,3

2 742,1

6,7

Liiketoiminnan muut tuotot 

95,2

57,2

66,4

Materiaalit ja palvelut

1 308,9

1 243,3

5,3

Henkilöstökulut

646,5

595,5

8,6

Liiketoiminnan muut kulut 

572,7

532,2

7,6

Poistot ja arvonalentumiset

149,7

135,8

10,3

LIIKEVOITTO

343,8

292,5

17,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

12,4

8,4

47,8

Rahoitustuotot

9,2

12,5

-26,2

Rahoituskulut

44,9

37,0

21,4

TULOS ENNEN VEROJA

320,4

276,3

16,0

Tuloverot

-74,4

-68,0

9,4

TILIKAUDEN TULOS

246,1

208,4

18,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

242,8

209,5

15,9

Vähemmistölle

3,2

-1,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, euroa

1,47

1,32

11,9

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

1,46

1,31

12,0

KONSERNITASE

milj. euroa

31.12.2007

31.12.2006

Muutos, %

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

498,7

572,3

-12,9

Sijoituskiinteistöt

9,5

10,0

-4,7

Liikearvo

1 432,8

1 392,7

2,9

Muut aineettomat hyödykkeet

379,6

368,1

3,1

Osuudet osakkuusyrityksissä

75,2

68,2

10,2

Myytävissä olevat sijoitukset

15,9

16,4

-3,1

Laskennalliset verosaamiset

42,4

45,2

-6,2

Muut saamiset

37,9

38,4

-1,1

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 492,1

2 511,3

-0,8

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus

170,7

150,1

13,7

Verosaamiset

25,9

20,1

29,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset

415,4

369,2

12,5

Myytävissä olevat sijoitukset

0,1

0,0

Rahavarat

88,1

81,5

8,1

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

700,2

620,9

12,8

VARAT YHTEENSÄ

3 192,3

3 132,2

1,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

70,9

0,5

Ylikurssirahasto

187,6

181,0

3,7

Omat osakkeet

-51,6

Muut rahastot

0,1

6,9

-99,0

Muuntoerot

11,4

17,6

-35,1

Kertyneet voittovarat

1 127,1

1 029,3

9,5

1 345,9

1 305,7

3,1

Vähemmistön osuus

18,3

17,0

7,9

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 364,2

1 322,7

3,1

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 

103,9

96,2

8,1

Eläkevelvoitteet

45,2

57,6

-21,5

Varaukset

8,8

7,8

13,5

Korollinen vieras pääoma

328,1

44,2

Ostovelat ja muut velat

28,3

36,0

-21,6

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

7,8

7,9

-1,4

Korollinen vieras pääoma

553,4

819,7

-32,5

Verovelat

8,4

28,8

-70,8

Ostovelat ja muut velat

744,3

711,2

4,6

VELAT YHTEENSÄ

1 828,1

1 809,5

1,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 192,3

3 132,2

1,9

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osa

Yli

Muut

Muun

Omat

Kerty

Yhteen

Vähem

Yhteen

ke

kurs

rahas

to

osak

neet

mis

pää

si

tot

erot

keet

voitto

tön

oma

rahas

varat

osuus

to

Oma pääoma

1.1.2006

67,5

93,7

363,8

15,9

600,5

1 141,5

16,3

1 157,7

Muuntoeron muutos

1,7

1,7

0,3

2,0

Muut erät

-0,5

-0,5

-0,5

Suoraan omaan

pääomaan kirjatut

nettotuotot

1,7

-0,5

1,2

0,3

1,5

Tilikauden tulos

209,5

209,5

-1,1

208,4

Kaudella kirjatut

tuotot ja kulut

yhteensä

1,7

209,0

210,7

-0,8

209,9

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan

vaihto osakkeiksi

2,4

85,5

-1,2

86,7

86,7

Optioiden käyttö

0,1

1,7

1,8

1,8

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

5,4

5,4

5,4

Osingonjako

-141,3

-141,3

-1,4

-142,7

Muutos vähemmistön

osuudessa

3,0

3,0

Muut muutokset

-355,6

355,6

Oma pääoma

31.12.2006

70,9

181,0

6,9

17,6

1 029,3

1 305,7

17,0

1 322,7

Oma pääoma

1.1.2007

70,9

181,0

6,9

17,6

1 029,3

1 305,7

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

-6,2

-6,2

0,3

-5,9

Muut erät

-0,7

-0,7

-0,7

Suoraan omaan

pääomaan kirjatut

nettotuotot

-6,2

-0,7

-6,9

0,3

-6,6

Tilikauden tulos

242,8

242,8

3,2

246,1

Kaudella kirjatut

tuotot ja kulut

yhteensä

-6,2

242,1

235,9

3,5

239,4

Rekisteröimätön

optioiden käyttö

0,1

2,4

2,6

2,6

Vaihtovelkakirjalainan

vaihto osakkeiksi

0,0

1,7

0,0

1,7

1,7

Omien osakkeiden

hankinta

-51,6

-51,6

-51,6

Optioiden käyttö

0,1

2,5

2,6

2,6

Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus

5,5

5,5

5,5

Osingonjako

-156,7

-156,7

-2,1

-158,8

Muutos vähemmistön

osuudessa

0,0

0,0

Muut muutokset

-6,9

6,9

Oma pääoma

31.12.2007

71,3

187,6

0,1

11,4

-51,6

1 127,1

1 345,9

18,3

1 364,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-12/2007

1-12/2006

Muutos, %

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

246,1

208,4

18,1

Oikaisut

Tuloverot

74,4

68,0

9,4

Rahoituskulut

44,9

37,0

21,4

Rahoitustuotot

-9,2

-12,5

-26,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-12,4

-8,4

47,8

Poistot ja arvonalentumiset

149,7

135,8

10,3

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten

myyntivoitot ja -tappiot

-41,3

-8,2

Muut oikaisut

-44,6

-53,6

-16,7

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-38,6

-27,9

38,3

Vaihto-omaisuuden muutos

-19,0

2,3

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

11,9

30,5

-61,1

Maksetut korot

-38,2

-34,9

9,5

Muut rahoituserät

-1,8

1,3

Maksetut verot

-93,8

-77,9

20,4

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

227,9

259,9

-12,3

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-88,6

-81,2

9,2

Hankitut liiketoiminnot

-49,1

-88,5

-44,5

Hankitut osakkuusyritykset

-0,6

-2,5

-75,3

Muiden sijoitusten hankinnat

-0,1

-0,2

-62,4

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

23,8

11,9

99,8

Myydyt liiketoiminnot

83,7

11,5

Myydyt osakkuusyritykset

0,3

0,3

6,6

Muiden sijoitusten myynnit

0,9

11,9

-92,3

Myönnetyt lainat

-4,4

-9,5

-53,6

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,9

3,4

11,8

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,0

0,5

-100,5

Saadut korot

5,5

4,8

13,9

Saadut osingot

7,6

4,6

62,7

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-17,2

-132,9

-87,1

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

210,7

127,0

65,9

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

5,2

2,8

89,1

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

-0,1

0,2

Omien osakkeiden hankkiminen

-51,0

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

101,5

7,1

Muiden lainojen nostot

295,5

328,3

-10,0

Muiden lainojen takaisinmaksut

-403,1

-329,1

22,5

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-2,5

-2,2

14,1

Maksetut osingot

-158,8

-142,7

11,3

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,4

-0,4

17,4

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-213,7

-136,0

57,2

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos

-3,0

-8,9

-66,5

Rahavarojen kurssierot

-1,7

1,1

Rahavarojen nettolisäys(+)/-vähennys(-)

-4,7

-7,8

-40,5

Rahavarat 1.1.

77,1

84,9

-9,2

Rahavarat 31.12.

72,4

77,1

-6,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines

Netherlands

119,8

136,6

129,2

154,2

116,7

138,7

127,4

148,3

Sanoma Magazines

International

65,8

68,5

66,0

83,2

58,1

59,7

57,9

71,9

Sanoma Magazines Belgium

52,5

55,8

48,1

60,1

44,7

48,2

43,8

51,9

Sanoma Magazines Finland

50,1

48,6

48,1

56,0

45,8

47,1

47,3

53,1

Eliminoinnit

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

-1,2

-1,3

-1,2

-0,9

Yhteensä

287,1

308,2

290,4

352,4

264,1

292,3

275,2

324,3

Sanoma

Helsingin Sanomat

72,3

68,0

66,2

72,4

66,8

66,2

62,9

71,4

Ilta-Sanomat

23,6

24,6

22,9

23,6

22,3

23,4

22,8

23,7

Muu kustantaminen

24,3

24,7

22,6

25,9

20,9

21,5

20,3

24,8

Muut

38,5

38,0

37,0

39,1

37,5

36,5

34,9

36,8

Eliminoinnit

-36,4

-35,5

-34,8

-36,4

-34,9

-33,7

-32,6

-34,3

Yhteensä

122,4

119,8

114,0

124,6

112,6

113,8

108,2

122,4

SanomaWSOY Education

and Books

Oppimateriaalit

20,0

78,5

68,7

30,6

15,3

69,7

77,3

25,4

Kustantaminen

26,3

20,8

20,7

29,6

24,2

22,1

19,0

30,7

Muut

12,0

11,0

14,2

14,0

10,3

9,7

11,3

12,0

Eliminoinnit

-6,0

-5,4

-6,5

-5,7

-4,5

-4,3

-4,3

-4,7

Yhteensä

52,2

104,8

97,0

68,5

45,4

97,2

103,3

63,4

SWelcom

Tv ja radio

20,1

20,3

16,3

26,5

19,2

21,0

13,4

22,8

Muut

15,4

15,3

16,7

16,2

14,3

13,2

14,0

14,6

Eliminoinnit

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

Yhteensä

35,2

35,4

32,8

42,5

33,3

34,1

27,2

37,2

Rautakirja

Kioskikauppa

86,9

99,3

95,5

103,8

82,3

94,4

91,4

101,0

Lehtijakelu

56,2

61,0

61,8

66,5

50,7

57,5

56,6

58,7

Kirjakauppa

29,6

23,1

37,7

50,0

30,2

22,5

37,2

49,0

Viihde ja vapaa-aika

23,5

22,0

24,0

26,6

20,1

15,7

18,0

28,0

Eliminoinnit

-3,9

-4,0

-4,3

-5,8

-2,6

-3,2

-3,6

-3,9

Yhteensä

192,4

201,3

214,5

241,1

180,7

186,8

199,6

232,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-25,6

-25,1

-30,1

-29,4

-23,6

-25,1

-25,3

-37,9

Yhteensä

663,7

744,4

718,6

799,6

612,5

699,2

688,2

742,2

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1-12/

1-12/

milj. euroa

2007

2006

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

539,8

531,2

Sanoma Magazines International

283,4

247,6

Sanoma Magazines Belgium

216,6

188,6

Sanoma Magazines Finland

202,8

193,2

Eliminoinnit

-4,6

-4,7

Yhteensä

1 238,1

1 155,9

Sanoma

Helsingin Sanomat

278,9

267,3

Ilta-Sanomat

94,8

92,2

Muu kustantaminen

97,5

87,6

Muut

152,6

145,6

Eliminoinnit

-143,0

-135,6

Yhteensä

480,8

457,1

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit

197,7

187,7

Kustantaminen

97,3

96,0

Muut

51,1

43,3

Eliminoinnit

-23,7

-17,8

Yhteensä

322,5

309,2

SWelcom

Tv ja radio

83,2

76,5

Muut

63,6

56,0

Eliminoinnit

-0,8

-0,6

Yhteensä

146,0

131,8

Rautakirja

Kioskikauppa

385,5

369,1

Lehtijakelu

245,5

223,6

Kirjakauppa

140,3

138,9

Viihde ja vapaa-aika

95,9

81,7

Eliminoinnit

-18,0

-13,4

Yhteensä

849,3

799,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-110,3

-111,9

Yhteensä

2 926,3

2 742,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

Sanoma Magazines

32,1

61,3

30,4

37,2

23,3

35,3

28,2

41,9

Sanoma

19,6

17,3

17,2

13,6

16,1

15,0

15,0

16,5

SanomaWSOY Education

and Books

-6,5

29,8

27,9

-6,6

-4,3

33,8

25,6

-7,1

SWelcom

2,9

4,0

3,5

5,4

3,2

4,0

0,4

4,8

Rautakirja

9,0

10,6

13,0

23,1

10,4

8,1

13,7

22,5

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

10,1

-3,4

-4,3

-3,1

-3,4

-2,9

-4,7

Yhteensä

54,0

133,0

88,5

68,3

45,6

92,8

80,1

73,9

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

2007

2006

Sanoma Magazines

160,9

128,8

Sanoma

67,6

62,7

SanomaWSOY Education and Books

44,5

48,0

SWelcom

15,8

12,5

Rautakirja

55,6

54,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-0,7

-14,1

Yhteensä

343,8

292,5

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2007

31.12.2006

Muutos, %

Kirjanpitoarvo 1.1.

572,3

566,5

1,0

Lisäykset

63,4

59,4

6,7

Liiketoimintojen hankinta

1,2

15,5

-92,3

Vähennykset

-4,3

-5,3

-19,1

Liiketoimintojen myynti

-66,9

-2,3

Tilikauden poistot

-65,7

-62,9

4,4

Tilikauden arvonalentumiset

-0,3

-0,2

6,3

Kurssierot ja muut muutokset

-1,1

1,6

Kirjanpitoarvo 31.12.

498,7

572,3

-12,9

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat tilinpäätöshetkellä 3,1 milj. euroa (2006:6,3 milj. euroa).

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.12.2007

31.12.2006

Muutos, %

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

20,2

10,5

92,4

Pantit

5,8

18,4

-68,6

Muut

0,4

0,4

-2,0

Yhteensä

26,4

29,4

-10,1

Osakkuusyritysten puolesta annetut

vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

7,9

Yhteensä

7,9

7,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,1

0,1

-0,4

Yhteensä

0,1

0,1

-0,4

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista (liitetieto 25)

275,8

249,1

10,7

Rojaltit

27,2

15,9

70,6

Muut vastuut

42,9

47,2

-9,1

Yhteensä

345,9

312,2

10,8

Yhteensä

380,4

349,6

8,8

Konsernilla ei ollut avoinna olevia johdannaissopimuksia tilinpäätöshetkellä.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2006

2006

LIIKEVAIHTO

663,7

744,4

718,6

799,6

612,5

699,2

688,2

742,2

Liiketoiminnan muut tuotot

13,3

49,0

12,4

20,6

15,4

12,8

13,8

15,2

Materiaalit ja palvelut

294,9

327,1

323,3

363,5

280,9

306,6

322,0

333,8

Henkilöstökulut

158,4

162,2

151,8

174,2

145,6

148,7

142,0

159,1

Liiketoiminnan muut kulut

135,0

133,9

130,3

173,5

124,8

129,8

124,3

153,3

Poistot ja arvonalentumiset

34,6

37,3

37,1

40,7

30,9

34,0

33,5

37,3

LIIKEVOITTO

54,0

133,0

88,5

68,3

45,6

92,8

80,1

73,9

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista

1,8

2,7

2,0

5,9

1,9

2,3

3,4

0,8

Rahoituserät

-7,1

-9,6

-8,7

-10,3

-6,2

-7,5

-6,1

-4,7

TULOS ENNEN VEROJA

48,6

126,1

81,9

63,8

41,3

87,6

77,4

70,1

Tuloverot

-13,7

-30,6

-20,3

-9,7

-12,4

-25,3

-18,2

-12,1

TILIKAUDEN TULOS

34,9

95,5

61,5

54,1

28,9

62,3

59,2

58,0

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

35,5

95,8

59,7

51,8

32,5

62,2

57,2

57,6

Vähemmistölle

-0,6

-0,3

1,8

2,3

-3,6

0,1

2,0

0,4

TULOSLASKELMA VUOSITTAIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

2007

2006

LIIKEVAIHTO

2 926,3

2 742,1

Liiketoiminnan muut tuotot 

95,2

57,2

Materiaalit ja palvelut

1 308,9

1 243,3

Henkilöstökulut

646,5

595,5

Liiketoiminnan muut kulut 

572,7

532,2

Poistot ja arvonalentumiset

149,7

135,8

LIIKEVOITTO

343,8

292,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

12,4

8,4

Rahoituserät

-35,7

-24,5

TULOS ENNEN VEROJA

320,4

276,3

Tuloverot

-74,4

-68,0

TILIKAUDEN TULOS

246,1

208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

242,8

209,5

Vähemmistölle

3,2

-1,1


Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin vuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuutta voi seurata myös webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.


Seuraava tulosjulkistus
SanomaWSOY julkistaa tammi-maaliskuun 2008 osavuosikatsauksen perjantaina 9.5. noin klo 12.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa.  Vuonna 2007 SanomaWSOY oli Pohjoismaiden suurin mediatoimija 2,9 miljardin euron liikevaihdolla. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.