SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 9.5.2008 klo 12.10
 

SanomaWSOY-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2,9 % ja oli 683,1 (663,7) milj. euroa. Liikevoitto parani 72,7 (54,0) milj. euroon. Liikevoittoon sisältyi 23,5 (1,2) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Tulos osaketta kohden oli 0,34 (0,22) euroa. Konsernin näkymät vuodelle 2008 ovat muuttumattomat.

AVAINLUVUT

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

683,1

663,7

2,9

2 926,3

Liikevoitto

72,7

54,0

34,7

343,8

% liikevaihdosta

10,6

8,1

11,7

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

49,2

52,8

-6,7

303,5

% liikevaihdosta

7,2

8,0

10,4

Taseen loppusumma

3 306,0

3 172,6

4,2

3 192,3

Investoinnit

20,6

15,1

36,1

90,5

% liikevaihdosta

3,0

2,3

3,1

Omavaraisuusaste, %

44,4

46,1

45,4

Velkaantumisaste (Gearing), %

62,6

58,3

58,2

Korollinen vieras pääoma

964,7

865,3

11,5

881,4

Nettovelka

860,4

792,6

8,6

793,3

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

20 172

18 941

6,5

19 587

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

17 187

16 335

5,2

16 701

Tulos/osake, euroa

0,34

0,22

56,6

1,47

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,34

0,21

58,0

1,46

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,29

0,13

121,2

1,38

Oma pääoma/osake, euroa

8,43

8,15

3,3

8,27

Osakekannan markkina-arvo

2 824,0

3 663,8

-22,9

3 196,2


Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen
"Vuoden 2008 ensimmäinen neljännes sujui hyvin. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihtomme kasvoi 5,7 %. Erityisesti menestyivät kasvualueemme: oppimateriaalit, verkkoliiketoiminta, aikakauslehdet itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä sekä kioskikauppa. Haasteita oli sanomalehtiliiketoiminnassa, jossa vertailukausi oli erittäin vahva, sekä Hollannin aikakauslehtitoiminnassa, jossa irtonumeromyynti laski. Talouden yleisessä kehityksessä on edelleen epävarmuustekijöitä.

Kasvavilla markkinoilla on panostettava tulevaisuuden markkina-asemien vahvistamiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme tuote- ja palveluvalikoiman aktiivista kehittämistä lanseeraamalla aikakauslehtiä ja verkkopalveluja erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa. Jakelutoiminta Venäjällä eteni, kun Rautakirja hankki 89 kioskia Rostovin kaupungista Etelä-Venäjällä. Oppimateriaalit sai päätökseen puolalaisen Nowa Eran yrityskaupan.

Etenimme myös kehittyneillä markkinoilla: Hollannissa lanseerattiin ja hankittiin lukuisia verkkopalveluja, Suomessa tv-kanavat kasvattivat katseluosuuttaan, laajakaista- ja maksu-tv-tilausten määrä nousi ja aikakauslehtiemme johtava asema vahvistui. Myös Sanomassa panostettiin vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan. Konsernin liikevaihdosta digitaalisen toiminnan osuus oli ensimmäisellä neljänneksellä lähes 11 %, ja tv-toiminta pois lukien 6,5 %. Samalla kun kehitämme digitaalista toimintaamme, pidämme hyvää huolta myös painetuista tuotteistamme.

Tavoitteenamme on olla yksi johtavista viestintäyhtiöistä Euroopassa, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus. Uskomme myös lisäarvoa tuovaan markkinajohtajuuteen valituilla liiketoiminta-alueillamme. "


Liikevaihto
SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2,9 % ja oli 683,1 (663,7) milj. euroa. Liikevaihtoaan kasvattivat SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Sanoma Magazinesin liikevaihto laski hieman yritysmyyntien johdosta. Sanoman liikevaihtoa laskivat irtonumero- ja kaupunkilehtimarkkinoiden lasku. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,7 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 26 (25) %. Erityisesti verkkomainonta kasvoi. Liikevaihdosta 53 (52) % tuli Suomesta, 42 (43) % muista EU-maista ja 5 (5) % muista maista.


Tulos
SanomaWSOY:n liikevoitto oli 72,7 (54,0) milj. euroa eli 10,6 (8,1) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 23,5 (1,2) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Liikevoitto ilman näitä myyntivoittoja laski 6,7 % ja oli 49,2 (52,8) milj. euroa. Tulostaan paransivat SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Sanoma Magazinesin tulosta laskivat irtonumerotuottojen vähentyminen Hollannissa sekä kasvaneet henkilöstökulut. Henkilöstökustannuksia kasvattivat erityisesti panostukset uusiin liiketoimintoihin. Sanoman tulosta laski pääasiassa iltapäivälehtien myynnin väheneminen.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -9,2 (-7,1) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 3,5 (4,8) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 12,7 (11,9) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 10,6 (8,7) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti yleinen korkotason nousu.

Tulos ennen veroja oli 66,5 (48,6) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,34 (0,22) euroa.


Tase ja rahoitusasema
Konsernitase oli maaliskuun lopussa 3 306,0 (3 172,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 46,2 (21,3) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,29 (0,13) euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa paransi käyttöpääoman vertailukautta myönteisempi kehitys. Liiketoiminnan luonteesta johtuen käyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä ovat voimakkaita.

SanomaWSOY:n omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 44,4 (46,1) %. Velkaantumisaste nousi 62,6 (58,3) %:iin. Oma pääoma kasvoi 1 375,3 (1 359,6) milj. euroon. Omien osakkeiden ostoon käytettiin katsauskaudella yhteensä 38,6 milj. euroa vapaata omaa pääomaa. Korollinen vieras pääoma kasvoi 964,7 (865,3) milj. euroon ja nettovelka 860,4 (792,6) milj. euroon. Velkaa kasvatti lähinnä oppimateriaalikustantaja Nowa Eran hankinta. Maaliskuun lopussa taseessa oli rahavaroja 104,2 (72,7) milj. euroa.

SanomaWSOY:n rahoitusasema on säilynyt hyvänä mm. konsernin vahvan taseen ja elokuussa 2007 uudistetun lainajärjestelyn ansiosta. Vuoden 2007 lopussa konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,6.


Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit
Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-maaliskuussa 20,6 (15,1) milj. euroa ja ne kohdistuivat mm. kiinteistöjen korjauksiin, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 1,0 (0,5) milj. euroa eli 0,2 (0,1) % liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehittämismenojen määritelmää SanomaWSOY:ssä on muutettu siten, että uusien tuotteiden lanseerauskustannuksia ei enää lueta tutkimus- ja kehittämismenoiksi. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjattiin vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle 23,5 milj. euron myyntivoitto.

SanomaWSOY Education and Books sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Vuonna 2007 Nowa Eran liikevaihto oli noin 43 milj. euroa, ja yhtiön kannattavuus on oppimateriaalien yleisen kannattavuustason mukainen. Yrityshankinnan vaikutus SanomaWSOY:n tulokseen ja taseeseen täsmentyy vuoden 2008 aikana, kun liiketoimintojen yhdistäminen saadaan päätökseen.


Osinko ja muut voittoa koskevat toimenpiteet
SanomaWSOY Oyj:n voitonjakokelpoiset varat vuodelta 2007 olivat 503,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 266,8 milj. euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous jakoi osinkoa 1,00 (0,95) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4.4.2008 ja osinko maksettiin 11.4.2008. Lahjoitusvaraukseen siirrettiin 0,5 milj. euroa ja omaan pääomaan jätettiin 337,1 milj. euroa.

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.


Osakkeet ja omistus
SanomaWSOY:n osakkeista vaihtui alkuvuoden aikana 21 (12) % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 34,7 miljoonaa osaketta. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 589,7 (439,6) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa oli 16,97 euroa ja hinta vaihteli 15,30 ja 19,87 euron välillä. Maaliskuun lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo, pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet, oli 2 824,0 (3 663,8) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 17,56 (22,21) euroa. Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli 17 452 osakkeenomistajaa ja ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,8 (11,4) % osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia.

SanomaWSOY aloitti 10.8.2007 omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla. Tammi-maaliskuussa 2008 omia osakkeita ostettiin yhteensä 2 319 097 kappaletta. Ostoihin käytettiin 38,6 milj. euroa. SanomaWSOY:n hallitus päätti 7.2.2008 mitätöidä kaikki yhtiön hallussa tuona päivänä olleet omat osakkeet, yhteensä 3 136 000 kappaletta, joista osa oli hankittu jo vuonna 2007. Omien osakkeiden ostot jatkuivat mitätöinnin jälkeen ja maaliskuun lopussa yhtiön hallussa oli 1 760 000 omaa osaketta eli 1,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 756 800,00 euroa.

SanomaWSOY:n osakepääomaa korotettiin katsauskaudella 136 444,16 eurolla, mikä vastaa 317 312 uutta osaketta. Ensimmäisen kerran osakepääomaa korotettiin 3.1.2008, kun 2001A-optio-oikeuksilla merkittiin 292 462 osaketta ja 2001B-optio-oikeuksilla 24 350 osaketta. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi 4.1.2008. Toinen osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008, kun 2001B-optio-oikeuksilla merkittiin 500 osaketta. Kaupankäynti näillä uusilla osakkeilla alkoi 19.2.2008. Kaupparekisteriin merkittiin 18.2.2008 myös omien osakkeiden mitätöinti. Maaliskuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 71 258 354,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 162 581 104 kappaletta.


Hallitus ja yhtiön johto
Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2008 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

SanomaWSOY:n hallitus nimitti 7.2.2008 SWelcomin toimitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän (Executive Management Group) jäseneksi Anu Nissisen 25.2.2008 alkaen. SWelcomin pitkäaikainen toimitusjohtaja Tapio Kallioja jäi työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 31.3.2008.

Katsauskauden jälkeen 9.4.2008 SanomaWSOY:n konsernitoimintoihin nimitettiin kolme uutta johtajaa. SanomaWSOY-konsernin taloudesta ja hallinnosta vastaavaksi johtajaksi (CFO) sekä konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) jäseneksi nimitettiin Kim Ignatius. Nykyinen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Matti Salmi jää toivomuksensa mukaisesti eläkkeelle kesän aikana. Sven Heistermann nimitettiin konsernin strategisesta kehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja Ben Tiesnitsch henkilöstöhallinnosta vastaavaksi johtajaksi. Nimitykset ovat jatkoa huhtikuussa 2007 tiedotetulle johtamismallin uudistukselle.


Hallituksen valtuudet
Varsinainen yhtiökokous 1.4.2008 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta, mikä vastasi 5,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä maaliskuun lopussa. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä, kuitenkin siten että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päätti 1.4.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön, mutta omien osakkeiden ostot eivät vielä ole alkaneet.

Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Katsauskaudella oli voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin ostaa enintään 8 200 000 SanomaWSOY:n osaketta. Nämä omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettiin niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta oli osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta oli osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakeostot aloitettiin 10.8.2007 ja valtuutus oli voimassa 1.4.2008 saakka.


Yhtiökokouksen muut päätökset
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan. Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki. Uusi nimi otetaan käyttöön arviolta 1.10.2008.

Samassa yhteydessä Sanoma Osakeyhtiön nimi muuttuu aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Liiketoimintaryhmän uusi nimi on 1.10. alkaen Sanoma News. Hallitus päätti 1.4.2008 yhtenäistää myös muiden liiketoimintaryhmien nimiä. Lokakuun alusta lähtien SanomaWSOY Education and Booksin uusi nimi on Sanoma Learning & Literature ja SWelcomin Sanoma Entertainment. Rautakirja-liiketoimintaryhmän uusi nimi on Sanoma Trade. Sanoma Magazinesin nimi säilyy ennallaan.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös alentaa SanomaWSOY Oyj:n ylikurssirahastoa 171 475 030,04 eurolla siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ehtoihin.

Kokous päätti lisäksi, että SanomaWSOY Oyj:n kulttuurihistoriallisesti merkittävien taide-esineiden omistusoikeus siirtyy Helsingin Sanomain Säätiölle hallituksen tarkemmin päättämässä laajuudessa ja ehdoin. Esineiden hallintaoikeus säilyy SanomaWSOY Oyj:llä.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus
Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Pääsiäisen ajoittuminen vaikuttaa sanomalehdistä ja jakelusta kertyvään liikevaihtoon. Pääsiäisviikolla ilmestyy tavallista vähemmän numeroita sanomalehdistä, mikä laskee ilmoitustuottoja. Lehtijakelun liikevaihto laskee, kun myytäviä lehtiä ja myyntipäiviä on tavallista viikkoa vähemmän. Myyntipäivien vähentyminen laskee myös kirjakaupan myyntiä. Kioskikaupan myynti kasvaa pääsiäisenä, kun muut vähittäiskaupat ovat suljettuja. Vaikka pääsiäisen ajoittumisella on näissä liiketoiminnoissa vaikutusta verrattaessa neljänneksiä vuosittain, ei sillä ole merkittävää vaikutusta koko SanomaWSOY-konsernin liikevaihtoon.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.


Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on osa SanomaWSOY:n johdon päivittäistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

SanomaWSOY:n kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin vuosikertomuksessa. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun.

Euroopan talouden ennustetaan vuonna 2008 jatkavan kasvuaan, mutta vuotta 2007 hitaammin. Epävarmuus talouden kehityksestä ja ennusteiden luotettavuudesta kuluvalle vuodelle on lisääntynyt. SanomaWSOY on varautunut tehostamaan säästötoimiaan varmistaakseen tuloskasvunsa, mikäli yleinen talouskehitys heikkenee merkittävästi.

Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 2,7 %, Hollannissa 1,9 % ja Belgiassa 1,9 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 2,8 %, Tshekissä 4,7 % ja Venäjällä 6,7 %.

ZenithOptimedian arvioiden mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkkina-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2008. Aikakauslehtimainonnan ennustetaan kasvavan vuoden aikana Hollannissa 4 %, Belgiassa 3 % ja Tshekissä 2 %, mutta laskevan Unkarissa 0,5 %. Venäjällä mainonnan painetuissa tuotteissa arvioidaan nousevan 21 %. Suomessa ZenithOptimedia arvioi sanomalehtimainonnan kasvavan 2 %, aikakauslehtimainonnan 3 % ja tv-mainonnan 5 %.

Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2008 Suomessa 2,9 %, Hollannissa 2,1 %, Belgiassa 1,5 %, Tshekissä 4,1 %, Unkarissa 0,4 % ja Venäjällä 12,3 %.


Vuoden 2008 näkymät
Vuonna 2008 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuotta vastaavasti. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.


Sanoma Magazines
Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä kustantaa yli 300 lehteä 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa nopeasti liiketoimintaansa digitaaliseen mediaan.


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, lukuun ottamatta Sanoma Magazines Netherlandsiä, jossa yritysmyynnit ja irtonumeromyynnin väheneminen laskivat liikevaihtoa.
-  Panostukset tuote- ja palveluvalikoimaan jatkuivat: yhteensä lanseerattiin tai ostettiin viisi lehteä ja yli kymmenen verkkopalvelua.
-  Elokuvajakelija R.C.V. Entertainment myytiin tammikuussa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

285,5

287,1

-0,6

1 238,1

Liikevoitto

48,2

32,1

49,9

160,9

% liikevaihdosta

16,9

11,2

13,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

24,7

30,9

-20,2

139,7

% liikevaihdosta

8,6

10,8

11,3

Taseen loppusumma

1 965,1

1 894,8

3,7

1 937,5

Investoinnit

5,1

3,4

51,3

20,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 854

5 485

6,7

5 623

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 393

5 037

7,1

5 169

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-3/2008

1-3/2007

Julkaistut aikakauslehtiä, kpl

319

305

Myydyt aikakauslehdet, 1000 kpl

104 242

108 128

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

14 487

13 549

* Sisältää yhteisyritykset

Tammi-maaliskuussa Sanoma Magazinesin liikevaihto laski 0,6 % ja oli 285,5 (287,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, lukuun ottamatta Sanoma Magazines Netherlandsiä, jossa myytiin toimintoja sekä kesäkuussa 2007 että tammikuussa 2008. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,9 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 18 (17) % tuli Suomesta.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 10 % ja olivat 32 (29) % liikevaihdosta. Eniten kasvoivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa. Sanoma Magazinesin verkkomainonta kasvoi yhteensä 33 %.

Levikkituotot laskivat 1 % ja olivat 58 (59) % ryhmän liikevaihdosta. Levikkituottoja laski lähinnä Hollannin irtonumeromyynnin vähentyminen. Tilaustuotot kehittyivät hyvin, erityisesti Hollannissa ja Suomessa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski 111,7 (119,8) milj. euroon liiketoiminnan rakennemuutosten ja irtonumeromyynnin laskun seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands on voimakkaasti keskittynyt ydinliiketoimintaansa: Kesäkuussa 2007 myytiin sanaristikkolehdet, mikä osaltaan laski irtonumerotuottoja. Tammikuussa 2008 hankittiin loput osakkeet aikakauslehtikustantaja Mood for Magazinesissä sekä myytiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainment, jolla oli merkittävämpi vaikutus liikevaihtoon. Vuonna 2007 R.C.V. Entertainmentin liikevaihto oli 34,2 milj. euroa.

Nielsen Media Researchin mukaan aikakauslehtimainonta laski tammi-helmikuussa 1 % Hollannissa. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot nousivat uusien toimintojen ja verkkomainonnan kasvun ansiosta. Verkkomainonta kehittyi markkinoita nopeammin ja kasvoi 24 %. Lukijamarkkinoiden arvioidaan kasvaneen vuoden 2007 lopusta. Sanoma Magazines Netherlands kasvatti tilaustuottojaan, mutta irtonumerotuotot jäivät vertailukaudesta, ja näin kokonaislevikkituotot laskivat. Sanoma Magazines Netherlands jatkaa panostuksia tuotevalikoimaan. Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattiin useita merkittäviä verkkopalveluja ja pyöräilyyn keskittyvä lehti Procycling.

Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalissa kasvoi 70,1 (65,8) milj. euroon. Valtaosa kasvusta tuli ilmoitustuotoista, jotka nousivat erityisesti Venäjällä ja Unkarissa, jossa Sanoma Budapest on vahva myös verkkomainonnassa. Ilmoitustuotot kasvoivat lähes kaikissa maissa. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot jäivät hieman vertailukaudesta.

Sanoma Magazines International toi edelleen aktiivisesti uusia tuotteita markkinoille. Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerattiin kaksi lehteä ja viisi brändilaajennusta. Kaksi lehteä lopetettiin. Kroatiassa Adria Media hankki johtavan aseman hääsegmentissä painetuissa tuotteissa ja verkkopalveluissa. Muissa maissa verkkotoimintoja kasvatettiin neljällä uudella sivustolla, joiden aiheina ovat ruuanlaitto, vanhemmuus ja blogit. Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines International ilmoitti aikovansa ostaa 55 % venäläisestä aikakauslehtiyhtiö Lux Mediasta sekä noin 68 % bulgarialaisesta internetyhtiö Net Infosta. Molemmat yritysostot edellyttävät kilpailuviranomaisten suostumusta.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 54,2 (52,5) milj. euroon. Ilmoitustuotot kasvoivat hieman, mutta levikkituotot jäivät vertailukaudesta irtonumeromyynnin laskiessa. Ajoituserojen vuoksi useista lehdistä ilmestyi vähemmän numeroita kuin vertailukaudella. Belgiassa aikakauslehtimainonnan osuus koko mainosmarkkinoista on kasvanut ja pitkään jatkunut levikkien lasku näyttää tasaantuneen.

Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa oli 50,7 (50,1) milj. euroa. Tilaustuotot kasvoivat, mutta ajoituserojen vuoksi myös Suomessa tärkeimmillä lehdillä oli vähemmän numeroita kuin vertailukaudella, mikä hidasti myynnin kasvua. Irtonumerotuotot ja ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä laski tammi-maaliskuussa 1 %. Sanoma Magazines Finlandin asema vahvistui sekä mainos- että lukijamarkkinoilla: Lehtien kokonaislevikki kasvoi vuonna 2007 ja useiden lehtien levikki- ja lukijamäärät olivat ennätyskorkeat. Sanoma Magazines Finland lanseerasi ensimmäisellä neljänneksellä kaksi lehteä.

Sanoma Magazinesin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 48,2 (32,1) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 23,5 (1,2) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Ilman näitä myyntivoittoja ryhmän tulos laski 20,2 %, 24,7 (30,9) milj. euroon.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani merkittävästi myyntivoittojen seurauksena. Yritysmyynnit, irtonumeromyynnin vähentyminen ja panostukset painettuihin ja sähköisiin tuotteisiin laskivat toiminnallista tulosta. Sanoma Magazines Internationalin toiminnallinen tulos parani, erityisesti Venäjällä. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta laskivat panostukset uusiin liiketoimintoihin. Sanoma Magazines Finlandin tulos jäi vertailukaudesta lehtien ilmestymisen ajoituseroista ja kasvaneista markkinointikuluista johtuen.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan aikakauslehtiportfolioonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2008 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


Sanoma
Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä panostaa vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan.


-  Helsingin Sanomat jatkoi kasvuaan, erityisesti verkkomainonta kehittyi hyvin.
-  Taloussanomien painetun version lakkauttaminen sekä iltapäivä- ja kaupunkilehtimarkkinoiden pienentyminen laskivat ryhmän liikevaihtoa.
-  Sähköisiin palveluihin panostettiin vahvasti, ja Iltasanomat.fi kasvoi alkuvuonna Suomen suurimmaksi verkkopalveluksi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

120,8

122,4

-1,2

480,8

Liikevoitto

17,9

19,6

-8,4

67,6

% liikevaihdosta

14,8

16,0

14,1

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

17,9

19,6

-8,4

67,6

% liikevaihdosta

14,8

16,0

14,1

Taseen loppusumma

449,5

502,3

-10,5

445,0

Investoinnit

3,7

2,9

26,5

17,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 724

2 624

3,8

2 716

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 407

2 326

3,5

2 411

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

MYYDYT ILMOITUKSET, PALSTAKILOMETRIÄ

1-3/2008

1-3/2007

Helsingin Sanomat

10,4

11,2

Ilta-Sanomat

1,8

1,6

Kaupunkilehdet

7,6

9,7

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

24,0

29,8

TARKASTETTU LEVIKKI

1-12/2007

1-12/2006

Helsingin Sanomat

419 791

426 117

Ilta-Sanomat

176 531

186 462

VERKKOPALVELUJA, ERI KÄVIJÖITÄ VIIKOSSA

1-3/2008

1-3/2007

Iltasanomat.fi

1 316 851

916 501

HS.fi

913 506

727 736

Huuto.net

462 371

403 568

Oikotie.fi

325 253

293 888

Taloussanomat.fi

298 424

176 955

Keltainenpörssi.fi

160 099

112 819

Sanoman liikevaihto tammi-maaliskuussa laski 1,2 % ja oli 120,8 (122,4) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Helsingin Sanomissa, mutta laski Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä ja muussa kustantamisessa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2,7 %.

Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä laski tammi-maaliskuussa TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa yli 1 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 11 %. Mainonta kaupunkilehdissä laski 10 %. Tilastoitu verkkomainonta kehittyi vahvasti ja kasvoi 30 %. Sanomien verkkomainonta kasvoi markkinoita nopeammin, 46 %, mutta liiketoimintaryhmän kokonaisilmoitustuotot laskivat 1 % ja olivat 55 (55) % liikevaihdosta. Laskuun vaikuttivat erityisesti Taloussanomat-lehden lakkautus ja kaupunkilehtimarkkinoiden lasku. Ilmoitustuotot kasvoivat voimakkaasti Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä ja hieman Helsingin Sanomissa sekä Sanoma Lehtimediassa. Vertailukaudella ilmoitustuotot kehittyivät erittäin vahvasti mm. eduskuntavaalien vuoksi.

Tilattavien sanomalehtien levikit Suomessa ovat viime vuosina kehittyneet varsin tasaisesti, mutta iltapäivälehtien markkinat ovat olleet laskussa. Tammi-maaliskuussa iltapäivälehtimarkkinat Suomessa pienenivät 6 %. Sanoman levikkituotot laskivat alkuvuonna 5 %, kun irtonumerotuotot vähenivät selvästi. Levikkituotot olivat 37 (39) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 74,1 (72,3) milj. euroon, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Ilmoitustuottojen kasvu tuli pääosin verkkomainonnasta, joka nousi 39 %. Kasvua toivat myös asumiseen liittyvä ilmoittelu ja työpaikkailmoittelu, joka nousi 3 %. Helsingin Sanomat jatkoi alkuvuonna palvelujensa kehittämistä. Sähköiset palvelut vahvistuivat, kun omistus autokaupan järjestelmiin keskittyvässä Netwheels Oy:ssä nousi tammikuussa 55 %:iin. Helsingin Sanomien sähköisten tuotteiden, esimerkiksi lehden verkkopalvelun ja Oikotien liikevaihdot kehittyivät erinomaisesti. Maaliskuussa lanseerattiin HS Teema -aikakauslehti.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto laski 22,5 (23,6) milj. euroon. Yksikön ilmoitustuotot nousivat, erityisesti verkkomainonta kasvoi. Liiketoimintayksikön levikkituotot jäivät selvästi vertailukaudesta. Iltapäivälehtien markkinat Suomessa ovat olleet laskussa jo pidemmän aikaa. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,6 (58,2) %. Ilta-Sanomat jatkoi panostuksia verkkopalveluunsa. Iltasanomat.fi on lähes koko alkuvuoden ollut TNS Gallupin mukaan kävijämäärältään Suomen suurin verkkopalvelu. Myös luokitellun ilmoittelun ja sähköisten kauppapaikkojen asemaa kehitetään edelleen. Esimerkiksi verkkohuutokauppapalvelu Huuto.net, jonka kautta käytävä kauppa on kasvanut tasaisesti, lanseerasi helmikuussa uusia yrityksille suunnattuja palveluja.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 22,4 (24,3) milj. euroon. Liikevaihdon laskuun vaikutti Taloussanomien painetun version lakkautus. Ilmoitustuotot kasvoivat hieman Sanoma Lehtimedian päivälehdissä, ja ne kasvattivat hieman myös levikkituottojaan. Sanoma Kaupunkilehdissä parhaiten menestyi Metro. Kaupunkilehti Vartin reaaliaikaisiin paikallisuutisiin keskittyvä verkkopalvelu Vartti.fi laajeni. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital lanseerasi helmikuussa Motomania.fi-sivuston moottoripyöristä kiinnostuneille. Verkkoon resurssinsa vuoden alusta keskittänyt Taloussanomat on kasvattanut kävijämääriään edelleen.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 38,5 (38,5) milj. euroa.

Sanoman liikevoitto laski 8,4 % ja oli 17,9 (19,6) milj. euroa. Tulosta laski pääasiassa iltapäivälehtimarkkinoiden lasku, joka heikensi Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevoittoa. Tulos laski hieman myös Helsingin Sanomissa ja muussa kustantamisessa. Syynä tähän olivat mm. panostukset myyntiin ja sähköisen liiketoiminnan kehitykseen. Muun toiminnan tulos parani.

Sanoman vahvin kasvu tulee digitaalisista liiketoiminnoista samalla, kun painettua mediaa kehitetään voimakkaasti. Mediamainonnan kasvun arvioidaan olevan vuotta 2007 maltillisempaa.

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.


SanomaWSOY Education and Books
SanomaWSOY Education and Books on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa lasten ja nuorten oppimisen tueksi laajan valikoiman painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja ja palveluja. Kahdeksassa maassa toimiva liiketoimintaryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja ja kasvava yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen tarjoaja.


-  Oppimateriaalien liikevaihto nousi selvästi.
-  Kielipalvelujen kasvu jatkui.
-  Puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran yritysosto saatiin päätökseen maaliskuussa.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

58,3

52,2

11,7

322,5

Liikevoitto

-4,3

-6,5

33,2

44,5

% liikevaihdosta

-7,4

-12,4

13,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

-4,3

-6,5

33,2

44,5

% liikevaihdosta

-7,4

-12,4

13,8

Taseen loppusumma

649,5

595,3

9,1

585,0

Investoinnit

2,8

1,2

133,2

7,7

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 874

2 723

5,5

2 769

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 389

2 293

4,2

2 345

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2008

1-3/2007

OPPIMATERIAALIT

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

323

300

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

73

55

KUSTANTAMINEN

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

146

142

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

50

10

Myydyt kirjat, milj. kpl

2,2

2,1

SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihto tammi-maaliskuussa kasvoi 11,7 % ja oli 58,3 (52,2) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Kasvu oli erityisen vahvaa kansainvälisillä kasvualueilla, oppimateriaaleissa ja kielipalveluissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 9,6 %. Ryhmän liikevaihdosta 48 (45) % tuli Suomen ulkopuolelta.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 24,6 (20,0) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli Hollannista, pääosin myynnin aikaistuessa toiselta neljännekseltä ensimmäiselle neljännekselle. Unkarissa ja Belgiassa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Suomessa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Puolan digitaalisia oppimateriaaleja tuottavalla yksiköllä vuosi alkoi vaisusti.

Kustantamisen liikevaihto kasvoi 27,5 (26,3) milj. euroon. Pääosa kasvusta tuli kielipalveluista. Yleisen kirjallisuuden liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Suomessa myynti vähittäiskaupoille kasvoi, mutta myynti suoramarkkinointikanavissa jatkui haasteellisena. Kielipalvelut kasvoivat voimakkaasti. Kasvua toivat osin uudet toiminnot: AAC Global laajensi ostamalla maaliskuussa 2007 Suomessa Käännöstoimisto Noodin ja kesäkuussa 2007 Ruotsissa kielipalveluyritys The Works, Swedenin liiketoiminnan.

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 12,0 (12,0) milj. euroa.

SanomaWSOY Education and Booksin alkuvuodelle tyypillinen liiketappio pieneni ja tulos oli -4,3 (-6,5) milj. euroa. Oppimateriaalien tulos parani selvästi, lähinnä myynnin aikaistumisen seurauksena. Kustantamisen liikevoitto parani merkittävästi, kun sekä yleinen kirjallisuus Suomessa että kielipalvelut paransivat tuloksiaan. Muun toiminnan tulos laski.

Ryhmän liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppimateriaalien tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvattaa tätä liiketoimintaa ja lisää kausiluonteisuutta liiketoimintaryhmässä.

SanomaWSOY Education and Books keskittyy edelleen kansainvälistämään oppimateriaaliliiketoimintaa, laajentamaan kielipalveluja ja säilyttämään markkinajohtajuuden yleisessä kirjallisuudessa Suomessa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, Nowa Era mukaan lukien, arvioidaan paranevan selvästi.


SWelcom
SWelcom tarjoaa kuluttajille viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilisti. Televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


-  Welhon maksu-tv-tilaukset kasvoivat merkittävästi, ja myös laajakaistatilauksia on jo yli 100 000.
-  JIM tavoittaa yli miljoona tv-katsojaa päivässä.
-  Anu Nissinen aloitti SWelcomin toimitusjohtajana.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

40,5

35,2

15,1

146,0

Liikevoitto

4,0

2,9

38,8

15,8

% liikevaihdosta

10,0

8,3

10,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

4,0

2,9

38,8

15,8

% liikevaihdosta

10,0

8,3

10,8

Taseen loppusumma

163,3

163,0

0,2

168,2

Investoinnit

3,0

2,7

10,2

14,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

517

465

11,3

501

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

472

431

9,7

457

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2008

1-3/2007

Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,1 %

29,3 %

Tv-kanavien päiväpeitto

48 %

44 %

Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus

29,2 %

21,8 %

Tv-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

13,9 %

10,6 %

Kaapeli-tv-liittymät, 1 000 kpl (31.3.)

320

308

Maksu-tv-tilaukset, 1 000 kpl (31.3.)

103

69

Laajakaistaisia internetliittymät, 1 000 kpl (31.3.)

101

90

SWelcomin liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 15,1 % ja oli 40,5 (35,2) milj. euroa. Merkittävään liikevaihdon nousuun vaikuttivat erityisesti Welhon kasvu sekä uudet tv- ja radiokanavat. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 10,7 %. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 50 (56) %.

Tv- ja radiotoiminnan liikevaihto nousi 22,6 (20,1) milj. euroon lähinnä uusien kanavien ansiosta. Televisiomainonta Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa TNS Gallup Adexin mukaan 6 %. Nelonen Median tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta oli 29,1 (29,3 ) %. Tv-kanavat kasvattivat katseluosuuksiaan selvästi ja niiden osuus kaikesta tv:n katselusta nousi maaliskuussa 14,3 (11,1) %:iin. Helmikuussa 2007 aloittanut JIM on kasvattanut katseluosuuttaan jatkuvasti ja kanavaa katsoi alkuvuonna useina päivinä yli miljoona ihmistä.

Valtakunnallinen radiomainonta kasvoi Suomen Radioiden Liiton mukaan tammi-maaliskuussa 11 %. Nelonen Median radioiden markkinaosuus vahvistui 11 %:iin. Vuoden 2007 alussa toimintansa aloittaneen Radio Rockin viikkotavoittavuus saavutti lähes 850 000 kuuntelijan ennätystason helmikuussa. Radio Aallon kuuntelijamäärät ovat säilyneet viime vuoden tasolla, mutta kuunteluaika on pidentynyt jatkuvasti.

Welhon liikevaihto kasvoi voimakkaasti hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. 100 000 tilauksen määrä ylitettiin Welhon laajakaistaliittymissä tammikuussa ja maksu-tv-palveluissa helmikuussa. Digi-tv-aikaan siirtyminen kaapeliverkossa onnistui hyvin ja on osaltaan lisännyt tilattavien palvelujen kysyntää. Syksyllä 2007 Welho toi markkinoille uudistetut maksu-tv-paketit, joita asiakkaat voivat täydentää yksittäisillä lisäkanavilla. Alkuvuonna Welho lanseerasi mm. kuusi tällaista lisäkanavaa.

SWelcomin verkkopelisivustojen käyttö on kasvussa. Elokuussa 2007 julkaistu Pelikone.fi-palvelu, jossa pelaajat voivat ilmaiseksi pelata pelejä ja ladata niitä palveluun muiden käytettäväksi, on noussut Suomen johtavaksi maksuttomaksi pelipalveluksi tietovisasivusto Alypaa.comin rinnalle.

SWelcomin liikevoitto kasvoi tammi-maaliskuussa 39 % ja oli 4,0 (2,9) milj. euroa. Tulosta nostivat tv- ja radiotoiminnan parantunut kannattavuus sekä Welhon myönteinen kehitys.

Strategiansa mukaisesti SWelcom keskittyy ydinliiketoimintoihinsa televisioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Tammikuussa SWelcom luopui yritysten digitaalisiin viestintä- ja markkinointiratkaisuihin keskittyneestä 2ndheadistä. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta liiketoimintaryhmän vuoden 2008 tulokseen.

SWelcomin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Anu Nissinen 25.2.2008 alkaen. Liiketoimintaryhmän johtaja Tapio Kallioja jäi työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 31.3.2008.

SWelcom jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä sekä panostaa verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämiseen.

Vuonna 2008 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittäviä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan selvästi.


Rautakirja
Rautakirja on seitsemässä maassa toimiva kaupan erikoisosaaja, jonka toiminta pohjautuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Rautakirjan menestyminen perustuu niihin yli 200 miljoonaan vuosittaiseen myyntitilanteeseen, jossa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Rautakirjan lehtijakelu palvelee kustantajia ja vähittäiskauppiaita.


-  Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti kioskit ja elokuvateatterit menestyivät ensimmäisellä neljänneksellä.
-  Kioskikauppa Venäjällä on hyvässä vauhdissa. Rautakirjalla on jo lähes 200 kioskia pääasiassa Moskovassa ja Rostovin alueella.
-  Elokuvateatteritoiminta jatkaa kasvuaan. Katsojamäärät ovat kasvaneet edelleen, ja loppuvuonna avataan uusia teattereita.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

AVAINLUKUJA, milj. euroa

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

202,7

192,4

5,3

849,3

Liikevoitto

9,9

9,0

10,7

55,6

% liikevaihdosta

4,9

4,7

6,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä

kertaluonteisia myyntivoittoja

9,9

9,0

10,7

50,7

% liikevaihdosta

4,9

4,7

6,0

Taseen loppusumma

542,8

544,5

-0,3

565,0

Investoinnit

6,1

4,5

36,4

28,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

8 097

7 568

7,0

7 886

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

6 425

6 177

4,0

6 234

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1-3/2008

1-3/2007

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia

50 754

50 889

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

1 802

1 747

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

2 813

2 321

Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

97 488

94 834

Tammi-maaliskuussa Rautakirjan liikevaihto kasvoi 5,3 % ja oli 202,7 (192,4) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisesti kasvoi kioskikauppa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,5 %. Liikevaihdosta 33 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi ja oli 94,6 (86,9) milj. euroa. Suomessa Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaramyynti nousi tammi-maaliskuussa 10 %. R-kioskien Suomen myynti kehittyi hyvin. Erityisesti menestyivät palvelutuotteet ja perinteiset kioskituotteet. Valikoimaa kehitetään jatkuvasti: Katsauskaudella ensimmäiset käteisnostoautomaatit asennettiin kioskeihin Helsingissä. Lähivuosina tavoitteena on saada automaatit yli 500 kioskiin Suomessa. Kioskikaupan liikevaihto kasvoi myös Baltian maissa ja Venäjällä, jossa toiminta alkoi kesäkuussa 2007. Maaliskuun lopussa Rautakirja vahvisti asemaansa Venäjän kioskikaupassa ostamalla kioskiyhtiö KP Roznitsan. KP Roznitsalla on 89 kioskia Rostovin alueella Etelä-Venäjällä, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 2 milj. euroa.

Lehtijakelun liikevaihto nousi 58,2 (56,2) milj. euroon. Kasvua tuli erityisesti helmikuussa 2007 hankitusta myymälämarkkinoinnin erityisosaaja Printcenteristä sekä Romaniasta. Suomessa sekä iltapäivälehtien että aikakauslehtien irtonumeromyynti laski alkuvuonna. Baltian maissa, Venäjällä ja Romaniassa liikevaihto kasvoi. Rautakirjan ja sveitsiläisen kustannusyhtiö Ringierin joulukuussa 2007 ilmoitetut neuvottelut yhteisyrityksen perustamisesta Romanian lehtijakelumarkkinoille ovat tällä erää päättyneet. Rautakirjan romanialaisen lehtijakeluyhtiö Hiparionin liiketoiminta ja yhteistyö Ringierin kanssa jatkuvat normaalisti. Liettuassa saatiin tammikuussa päätökseen kauppa, jolla Rautakirja nosti omistusosuutensa lehtijakeluyhtiö Impress Tevassa 100 %:iin, ja otettiin käyttöön yhtiön uusi logistiikkakeskus Vievisin kaupungissa. Hollannissa Aldipressin liikevaihto laski jakelumäärien vähentymisen seurauksena. Aldipressissä on käynnissä tehostamisohjelma, jonka seurauksena henkilöstö vähenee noin kolmanneksella vuoden 2008 aikana. Venäjällä jatkettiin lehtijakelukonseptin kehittämistä.

Kirjakaupan liikevaihto oli 31,0 (29,6) milj. euroa. Liikevaihto nousi sekä Suomessa että Virossa. Suomessa kasvua toivat hyvin sujunut kirjojen alennusmyynti tammikuussa sekä maaliskuussa kauppoihin tullut Harry Potter -kirjasarjan viimeinen suomenkielinen osa. Virossa liikevaihtoa nostivat mm. vuonna 2007 avatut uudet myymälät. Maaliskuun lopussa Suomalainen Kirjakauppa sopi myyvänsä lehtivuosikertaliiketoimintansa Lehtimarketille 1.5.2008 alkaen. Suomalainen Kirjakauppa keskittyy nyt ydinliiketoimintoihinsa kirjakauppaan ja verkkokirjakauppaan.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto nousi 24,4 (23,5) milj. euroon. Kasvua oli kaikissa toimintamaissa, erityisesti Liettuassa elokuvateatteritoiminta nousi voimakkaasti. Vertailukaudella liikevaihtoon sisältyi lokakuussa myydyn Hampurin monitoimiareenan liikevaihto. Elokuvissakäynnit kasvoivat edelleen vahvasti sekä Suomessa että Baltian maissa. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kasvua ovat tuoneet erityisesti uudet elokuvateatterit: Huhtikuussa 2007 avattiin elokuvakeskus Liettuan Kaunasissa ja marraskuussa monisaliteatteri Lahdessa. Syksyllä 2008 avataan uudet monisaliteatterit Vantaalla sekä Panevezysissä Liettuassa.

Rautakirjan liikevoitto kasvoi alkuvuonna 10,7 % ja oli 9,9 (9,0) milj. euroa. Kioskikauppa sekä viihde ja vapaa-aika -liiketoiminta paransivat liikevoittoaan merkittävästi myynnin kasvun ansiosta. Lehtijakelun liikevoitto laski vertailukaudesta Suomen ja Hollannin jakelumäärien pienentyessä. Kirjakaupan tulos oli vertailukauden tasolla.

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Parhaillaan panostetaan kioskikauppaan ja lehtijakeluun Venäjällä. Tavoitteena on saavuttaa myös siellä vahva asema ja osallistua aktiivisesti lehtimarkkinoiden kehittämiseen.

Vuonna 2008 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan paranevan.

Helsingissä


SanomaWSOY Oyj
Hallitus


Tilinpäätösperiaatteet
SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä, 1.1.2008 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 vuositilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatut laskentaperiaatteet. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty SanomaWSOY:n tilinpäätöksessä 2007.

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON)

KONSERNITULOSLASKELMA

1-3/

1-3/

Muutos

1-12/

milj. euroa

2008

2007

%

2007

LIIKEVAIHTO

683,1

663,7

2,9

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot 

38,1

13,3

187,6

95,2

Materiaalit ja palvelut

309,4

294,9

4,9

1 308,9

Henkilöstökulut

172,2

158,4

8,8

646,5

Liiketoiminnan muut kulut 

131,1

135,0

-2,9

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

35,8

34,6

3,3

149,7

LIIKEVOITTO

72,7

54,0

34,7

343,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

3,0

1,8

70,5

12,4

Rahoitustuotot

3,5

4,8

-27,9

9,2

Rahoituskulut

12,7

11,9

6,4

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

66,5

48,6

36,8

320,4

Tuloverot

-12,2

-13,7

-11,6

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

54,4

34,9

55,8

246,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

54,5

35,5

53,5

242,8

Vähemmistölle

-0,2

-0,6

-73,0

3,2

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

0,34

0,22

56,6

1,47

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,34

0,21

58,0

1,46

KONSERNITASE

milj. euroa

31.3.2008

31.3.2007

Muutos, %

31.12.2007

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet

501,8

565,6

-11,3

498,7

Sijoituskiinteistöt

9,4

10,0

-5,5

9,5

Liikearvo

1 487,1

1 401,2

6,1

1 432,8

Muut aineettomat hyödykkeet

389,9

365,8

6,6

379,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

73,4

70,3

4,4

75,2

Myytävissä olevat sijoitukset

16,1

16,4

-1,9

15,9

Laskennalliset verosaamiset

43,4

46,3

-6,4

42,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

39,4

36,4

8,2

37,9

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 560,4

2 512,0

1,9

2 492,1

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 

175,1

159,3

9,9

170,7

Verosaamiset

31,6

20,7

53,1

25,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset

433,5

407,9

6,3

415,4

Myytävissä olevat sijoitukset

1,1

0,0

0,1

Rahavarat

104,2

72,7

43,4

88,1

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

745,5

660,6

12,9

700,2

VARAT YHTEENSÄ

3 306,0

3 172,6

4,2

3 192,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,0

0,4

71,3

Omat osakkeet

-28,5

-51,6

Muu oma pääoma

1 312,3

1 273,9

3,0

1 326,2

1 355,0

1 344,9

0,8

1 345,9

Vähemmistön osuus

20,3

14,8

37,6

18,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 375,3

1 359,6

1,2

1 364,2

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 

106,7

95,6

11,6

103,9

Eläkevelvoitteet

44,4

57,1

-22,2

45,2

Varaukset

8,7

7,8

12,3

8,8

Korolliset velat

338,0

43,7

328,1

Ostovelat ja muut velat

29,6

34,7

-14,8

28,3

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset

7,8

7,4

6,7

7,8

Korolliset velat

626,7

821,6

-23,7

553,4

Verovelat

23,5

31,6

-25,6

8,4

Ostovelat ja muut velat

745,2

713,6

4,4

744,3

VELAT YHTEENSÄ

1 930,6

1 812,9

6,5

1 828,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 306,0

3 172,6

4,2

3 192,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma

Osake

Omat

Muu

Yhteensä

Vähem

Yhteensä

pääoma

osak

oma

mis

keet

pääoma

tön

osuus

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

1 234,8

1 305,7

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

1,1

1,1

0,0

1,1

Muut erät

0,0

0,3

0,3

0,3

Suoraan omaan pääomaan

kirjatut nettotuotot

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

Katsauskauden tulos

35,5

35,5

-0,6

34,9

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT

JA KULUT YHTEENSÄ

0,0

36,9

36,9

-0,6

36,3

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,0

0,7

0,8

0,0

0,8

Optioiden käyttö

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

Osingonjako

0,0

0,0

-1,1

-1,1

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,4

-0,4

OMA PÄÄOMA 31.3.2007

71,0

1 273,9

1 344,9

14,8

1 359,6

OMA PÄÄOMA 1.1.2008

71,3

-51,6

1 326,2

1 345,9

18,3

1 364,2

Muuntoeron muutos

-4,7

-4,7

0,0

-4,6

Muut erät

0,0

-0,4

-0,4

-0,4

Suoraan omaan pääomaan

kirjatut nettotuotot

0,0

-5,0

-5,0

0,0

-5,0

Katsauskauden tulos

54,5

54,5

-0,2

54,4

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT

JA KULUT YHTEENSÄ

0,0

49,5

49,5

-0,2

49,4

Omien osakkeiden hankinta

-38,6

0,0

-38,6

-38,6

Omien osakkeiden mitätöinti

61,6

-61,6

0,0

0,0

0,0

Optioiden käyttö

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

0,0

1,3

1,3

0,0

1,3

Osingonjako

0,0

0,0

-1,4

-1,4

Muutos vähemmistön osuudessa

-3,1

-3,1

3,6

0,5

OMA PÄÄOMA 31.3.2008

71,3

-28,5

1 312,3

1 355,0

20,3

1 375,3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-3/2008

1-3/2007

Muutos, %

1-12/2007

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos

54,4

34,9

55,8

246,1

Oikaisut

19,2

43,5

-55,8

161,5

Käyttöpääoman muutos 

-6,0

-34,3

-82,4

-45,8

Rahoituserät ja verot

-21,4

-22,8

-6,4

-133,8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

46,2

21,3

116,7

227,9

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-22,4

-16,4

36,6

-88,6

Liiketoimintojen ja muiden yritysten hankinnat

-64,3

-18,5

-49,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

4,8

1,6

23,8

Liiketoimintojen ja muiden yritysten myynnit

38,4

1,4

85,0

Myönnetyt lainat

-18,2

-4,1

-4,4

Lainasaamisten takaisinmaksut

0,3

4,3

-93,4

3,9

Muu investointien rahavirta

0,4

1,8

-75,9

13,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-60,9

-30,0

103,2

-17,2

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-14,7

-8,6

69,8

210,7

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,0

0,0

-97,8

5,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

79,6

-2,9

101,5

Muiden lainojen nostot

4,6

2,6

78,0

295,5

Muiden lainojen takaisinmaksut

-3,7

-15,0

-75,4

-403,1

Omat osakkeet

-39,2

0,0

-51,0

Maksetut osingot

-1,4

-1,1

28,6

-158,8

Muu rahoituksen rahavirta

-0,7

-0,9

-29,9

-3,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

39,3

-17,4

-213,7

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS

24,6

-26,0

-3,0

Rahavarojen kurssierot

-0,1

0,2

-1,7

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

24,5

-25,8

-4,7

Rahavarat 1.1.

72,4

77,1

-6,1

77,1

Rahavarat 31.3. / 31.12.

96,8

51,2

89,0

72,4

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2008

2007

2007

2007

2007

2007

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands

111,7

119,8

136,6

129,2

154,2

539,8

Sanoma Magazines International

70,1

65,8

68,5

66,0

83,2

283,4

Sanoma Magazines Belgium

54,2

52,5

55,8

48,1

60,1

216,6

Sanoma Magazines Finland

50,7

50,1

48,6

48,1

56,0

202,8

Eliminoinnit

-1,3

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

-4,6

YHTEENSÄ

285,5

287,1

308,2

290,4

352,4

1 238,1

SANOMA

Helsingin Sanomat

74,1

72,3

68,0

66,2

72,4

278,9

Ilta-Sanomat

22,5

23,6

24,6

22,9

23,6

94,8

Muu kustantaminen

22,4

24,3

24,7

22,6

25,9

97,5

Muut

38,5

38,5

38,0

37,0

39,1

152,6

Eliminoinnit

-36,6

-36,4

-35,5

-34,8

-36,4

-143,0

YHTEENSÄ

120,8

122,4

119,8

114,0

124,6

480,8

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Oppimateriaalit

24,6

20,0

78,5

68,7

30,6

197,7

Kustantaminen

27,5

26,3

20,8

20,7

29,6

97,3

Muut

12,0

12,0

11,0

14,2

14,0

51,1

Eliminoinnit

-5,7

-6,0

-5,4

-6,5

-5,7

-23,7

YHTEENSÄ

58,3

52,2

104,8

97,0

68,5

322,5

SWELCOM

Tv ja radio

22,6

20,1

20,3

16,3

26,5

83,2

Muut

18,0

15,4

15,3

16,7

16,2

63,6

Eliminoinnit

-0,1

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,8

YHTEENSÄ

40,5

35,2

35,4

32,8

42,5

146,0

RAUTAKIRJA

Kioskikauppa

94,6

86,9

99,3

95,5

103,8

385,5

Lehtijakelu

58,2

56,2

61,0

61,8

66,5

245,5

Kirjakauppa

31,0

29,6

23,1

37,7

50,0

140,3

Viihde ja vapaa-aika

24,4

23,5

22,0

24,0

26,6

95,9

Eliminoinnit

-5,5

-3,9

-4,0

-4,3

-5,8

-18,0

YHTEENSÄ

202,7

192,4

201,3

214,5

241,1

849,3

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-24,8

-25,6

-25,1

-30,1

-29,4

-110,3

YHTEENSÄ

683,1

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2008

2007

2007

2007

2007

2007

Sanoma Magazines

48,2

32,1

61,3

30,4

37,2

160,9

Sanoma

17,9

19,6

17,3

17,2

13,6

67,6

SanomaWSOY Education and Books

-4,3

-6,5

29,8

27,9

-6,6

44,5

SWelcom

4,0

2,9

4,0

3,5

5,4

15,8

Rautakirja

9,9

9,0

10,6

13,0

23,1

55,6

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,0

-3,1

10,1

-3,4

-4,3

-0,7

YHTEENSÄ

72,7

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.3.2008

31.3.2007

Muutos, %

31.12.2007

Kirjanpitoarvo 1.1.

498,7

572,3

-12,9

572,3

Lisäykset

15,9

11,3

41,2

63,4

Liiketoimintojen hankinta

6,0

0,4

1,2

Vähennykset

-2,2

-0,8

185,8

-4,3

Liiketoimintojen myynti

-0,1

-0,8

-84,1

-66,9

Tilikauden poistot

-15,6

-16,2

-3,4

-65,7

Tilikauden arvonalentumiset

-0,6

0,0

-0,3

Kurssierot ja muut muutokset

-0,2

-0,6

-60,1

-1,1

Kirjanpitoarvo 31.3. / 31.12.

501,8

565,6

-11,3

498,7

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 3,1 milj. euroa (2007:6,3 milj. euroa).

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.3.2008

31.3.2007

Muutos, %

31.12.2007

OMASTA PUOLESTA ANNETUT

VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

21,7

8,8

145,7

20,2

Pantit

5,8

18,7

-69,0

5,8

Muut

0,4

0,4

0,5

0,4

YHTEENSÄ

28,0

28,0

0,0

26,4

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

7,9

7,9

0,0

7,9

YHTEENSÄ

7,9

7,9

0,0

7,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT

VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,2

0,1

25,5

0,1

YHTEENSÄ

0,2

0,1

25,5

0,1

MUUT VASTUUT

Vastuut muista vuokrasopimuksista

260,2

251,7

3,3

275,8

Rojaltit

25,3

24,9

1,5

27,2

Muut vastuut

40,5

44,4

-8,8

42,9

YHTEENSÄ

326,0

321,1

1,5

345,9

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

362,0

357,1

1,4

380,4

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2008

2007

2007

2007

2007

2007

LIIKEVAIHTO 

683,1

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot 

38,1

13,3

49,0

12,4

20,6

95,2

Materiaalit ja palvelut

309,4

294,9

327,1

323,3

363,5

1 308,9

Henkilöstökulut

172,2

158,4

162,2

151,8

174,2

646,5

Liiketoiminnan muut kulut 

131,1

135,0

133,9

130,3

173,5

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

35,8

34,6

37,3

37,1

40,7

149,7

LIIKEVOITTO

72,7

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

3,0

1,8

2,7

2,0

5,9

12,4

Rahoitustuotot

3,5

4,8

-0,2

2,5

2,1

9,2

Rahoituskulut

12,7

11,9

9,4

11,2

12,4

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

66,5

48,6

126,1

81,9

63,8

320,4

Tuloverot

-12,2

-13,7

-30,6

-20,3

-9,7

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

54,4

34,9

95,5

61,5

54,1

246,1

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

54,5

35,5

95,8

59,7

51,8

242,8

Vähemmistölle

-0,2

-0,6

-0,3

1,8

2,3

3,2


Tiedotustilaisuus
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 14 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat).  Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.


Seuraava tulosjulkistus
SanomaWSOY julkistaa tammi-kesäkuun 2008 osavuosikatsauksen torstaina 31.7. noin klo 11.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 SanomaWSOY:n liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja liikevoitto 344 milj. euroa. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.